दिनांक:-२२-०७ -२०१९:-आरोग्य विभाग:- आरोग्य विभाग अंतर्गत अंशकालीन स्त्री परिचर पदभरती जाहिरात सन-२०१९ सोबत अर्जाचा नमुना .

दिनांक:-०९-०७-२०१९:-आरोग्य विभाग:- जिल्हा लातूर समुदाय आरोग्य अधिकारी पद भरती बाबत पात्र / अपात्र उमेवारांची यादी. .

दिनांक:-०९-०७-२०१९:-आरोग्य विभाग:- जिल्हा उस्मानाबाद समुदाय आरोग्य अधिकारी पद भरती बाबत पात्र / अपात्र उमेवारांची यादी. .

दिनांक:-०९-०७-२०१९:-आरोग्य विभाग:- जिल्हा नांदेड समुदाय आरोग्य अधिकारी पद भरती बाबत पात्र / अपात्र उमेवारांची यादी. .

दिनांक:-२०-०६-२०१९:-समग्र शिक्षा अभियान:-निविदा:-खाजगी वाहन एक वर्षासाठी भाडेतत्वावर लावणे बाबत जाहीर दरपत्रक:-२०१९-२० .

दिनांक:-१९-०६-२०१९:-सामान्य प्रशासन विभाग:-अट नमूद न करता व अट नमूद न करुण गट ड पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या उमेदवारांची जेष्ठता यादी .

दिनांक:-१४-०६-२०१९:-शिक्षण विभाग (प्राथमिक):-अंतर जिल्हा बदली झालेल्या शिक्षक यांना कार्यमुक्त करणे बाबत यादी. .

दिनांक:१३-०६-२०१९:-आरोग्य विभाग:-अंशकालीन स्त्री परिचर प्राप्त अर्जाच्या माहितिची यादी .

दिनांक:-०७-०६-२०१९:-शिक्षण विभाग (प्राथमिक):-सन 2019 च्‍या जिल्‍हांतर्गत बदल्‍यासाठी शाळा निहाय निव्‍वळ रिक्‍त पदांची माहिती( Clear Vacancy / Compulsory Vacancy ) .

दिनांक:-३१-०५-२०१९:-अनुकंपा व ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे नियुक्ती आदेश जि.प.लातुर .

दिनांक:-२९-०५-२०१९:- मे 2019 सर्व साधारण बदली प्रक्रिया प्रशासकीय / विनंती /प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश जि.प.लातुर .

दिनांक:-०8-०5-२०१९:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद ,लातूर अंतर्गत Community Health Officer पदाचे धनाकर्ष परत कारण्याबाबत सूचना .

दिनांक:-०8-०5-२०१९:-जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या नियमकालिक बदल्या सन २०१९ समुपदेशन वेळा पत्रक बाबत .

सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-०२-०२-२०१९:-स.प्र.अ,क.प्र.अ आणि वरिष्ठ सहायक पदावर पदोन्नती दिल्याबाबत आदेश. .

प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-२७-०८-२०१८:-सन-२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास योजना जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे सदरील योजनेत निवड झालेल्या लाभार्थ्याना १०० एकदिशीय कुकूट पिल्ले व त्यासाठी लागणारे खाद्य यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. .

-->

प्रेस नोट:-पशुसंर्वधन विभाग:-दिनांक:-२०-०६-२०१८:-पशुसंर्वधन विभागाच्या योजनांना व्यपक प्रसिद्धी देणे बाबत. .

-->

महात्मा गांधी नरेगा विभाग:-दिनांक:-०9-०२-२०१८:- महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुके यादी .

पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-०६-०२-२०१८:- जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)योजेन अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास लाभार्थी निवड यादी. .

--> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

"समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना" सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपणे राबविण्याबाबत. .

लातूर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने येणार-या अनु-जाती संवर्गातील शिक्षकांची यादी. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .

ग्रामपंचायत कर्मचारी दिनांक 01-01-2014 ची अंतिम जेष्ठता सूची. .