संवर्ग निहाय व विभाग निहाय अंतिम सेवा जेष्ठता यादी दिनांक ०१-०१-२०१७ १)स.प्रा.वि २) आरोग्य ३)शिक्षण विभाग प्राथमिक 4) पशुसंवर्धन विभाग .

शासन निर्णय:दि.26 एप्रिल 2017 तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी खर्च करण्यास मुदत वाढ मिळणे बाबत. .

शासन निर्णय:दि.24 एप्रिल 2017 जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यासाठी सुधारित धोरण . .

शासन निर्णय:दि.15 एप्रिल 2017 जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदलीसाठी सुधारित धोरण. .

दिनांक:-२४-०४-२०१७ प्रेस नोट:-अपंगांना ओळख पत्र देणे ही सेवा महाऑनलाईनद्वारे अपंग अर्जदाराचे अर्ज ऑनलाईन भरणे बाबत.. .

दिनांक:-२४-०४-२०१७ रा.प.महामंडळाच्या बस्थानकावर रिक्त झालेल्या उपहारगृह या वाणिज्य आस्थापनेसाठी फक्त महिला बचत गटाकडून ई-निविदा मागविण्याबाबत. .

दिनांक:-२४-०४-२०१७ जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्माच्या-यांच्या बदल्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बाबत . .

दिनांक:-१३-०४-२०१७ मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी सेवा जेष्टतेनुसार पात्र असलेल्या शिक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी संवर्गनिहाय सन 2017. .

दिनांक:-१३-०४-२०१७ दिनांक ०९-०४-२०१७ रोजी मुख्याध्यापक पदावर समुपदेशनाद्वारे पदस्थापना दिलेल्या उमेदवारांची यादी. .

दिनांक १०-०४-२०१७:- सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्था प्रस्ताव आमंत्रित करणे बाबत . .

दिनांक ०७-०४-२०१७:-जाहीर फेर ई-निविदा:- सर्व शिक्षा अभियान,जिल्हा परिषद लातूर या कार्यालयासाठी खाजगी वाहन एक वर्षासाठी दैनिक तत्वावर लावायचे आहे.याकरिता वाहनधारकांकडून निविदा मागविण्यात येत आहे. .

दिनांक ३१-०३-२०१७:-आपसी आंतरजिल्हा बदलीबाबत सहशिक्षकांची यादी सन २०१६-१७ शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद लातूर. .

परिपत्रक:-दिनांक २९-०३-२०१७:-सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.लातूर. .

दिनांक २९-०३-२०१७ :-जिल्हा परिषद कर्माचा-यांच्या नियतकालिक बदल्याबाबत व वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी २०१७, कक्ष अधिकारी,अधीक्षक,विस्तार अधिकारी(सां),वरिष्ठ सहाय्यक,कनिष्ठ सहाय्यक. .

दिनांक २३-०३-२०१७:-मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारांनी दिनांक ०७-०४-२०१७ रोजी समुपदेशनासाठी उपस्थित राहणेबाबत,स्थळ स्थायी समिती सभागृह जि.प.लातूर. .

दिनांक २२-०३-२०१७:- आपसी आंतरजिल्हा बादलीने या जिल्हा परिषदेकडे जाणा-या / येणा-या सह-शिक्षकांची यादी,शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद लातूर. प्राप्त प्रस्तावाची यादी (स.शि)२८-०२-२०१७ अखेर. .

दिनांक १७-०३-२०१७:- सन २०१६-१७ च्या संचमान्यते प्रमाणे मुख्याध्यापक संवर्गाचा रिक्त पदाचा अहवाल दिनांक २८ फेब्रुवारी (शिक्षण विभाग प्राथमिक). २०१७. .

दिनांक १५-०३-२०१७ एस.एस.सी .व टंकलेखन परिक्षा उत्तीर्ण असलेल्या जिल्हा सेवा वर्ग-४ परिचर पदावर कार्यरत कर्मचा-यांची वर्ग-३ पदावर पदोन्नतीसाठी दिनांक ०१-०१-२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

दिनांक १४-०३-२०१७ मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी सेवा जेष्टतेनुसार पात्र असलेल्या शिक्षक संवर्गाची प्रवर्ग निहाय अंतिम जेष्ठता यादी सन-२०१७ अ.क्र.१ ते १३० सेवाजेष्ठतेनुसार पात्र शिक्षक संवर्गातील कर्मचारी यादी .

दिनांक ०७-०३-२०१७ समाज कल्याण विभाग जि.प.लातूर दरपत्रक:-मिरची कांडप यंत्राचे दरपत्रक मिळने बाबत .

जाहिरात:-महाराष्ट्र राज्य पोलीस शिपाई भरती सन २०१७ लातूर जिल्हा पोलीस शिपाई २०१७. .

माहे ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतीची तपशीलवार माहिती जिल्हा परिषद लातूर. .

शासन निर्णय:दि.27 फेब्रुवारी 2017 जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदलीसाठी सुधारित धोरण. .

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०१७ निवडून आलेल्या निवडणूक विभाग निर्वाचक गणातील सदस्यांची यादी. .

शासन निर्णय:दि.18 फेब्रुवारी 2017 राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना “ राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना ” सुरू करणे बाबत. .

शासन निर्णय:दि.14 फेब्रुवारी 2017 अंगणवाडी सेविका मिनी अंगणवाडी सेविका,मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीव्दारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत. .

जिल्हा वार्षिक योजना ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण सन १६-१७ .

शासन निर्णय:दि.07 फेब्रुवारी 2017 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन २०१७-१८ करिता र्र्वखोली बांधकामे व इतर कामांसाठी एकक किंमत निश्चित करणेबाबत. .

शासन निर्णय:दि.21 जानेवारी २०१७ कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध केंद्र व राज्य योजनांतर्गत अनुदानावर वाटप करावयाच्या कृषी औजारासंदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना राबविण्या बाबत. .

जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (सांखिकी) संवर्गातील कर्मचारी दि.०१-०१-२०१७ तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

जिल्हा सेवा वर्ग-३ वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील कर्मचारी दि.०१-०१-२०१७ तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

जिल्हा सेवा वर्ग-३ कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील कर्मचारी दि.०१-०१-२०१७ तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

जिल्हा सेवा वर्ग-३ वाहन चालक संवर्गातील कर्मचारी दि.०१-०१-२०१७ तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

शासन निर्णय:दि.10 जानेवारी २०१७ शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील 25 टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविणेबबत. .

शासन निर्णय:दि.10 जानेवारी २०१७ स्वामी विवेकानंद यांची जयंती साजरी करण्याबाबत. .

शासन निर्णय: दि.७ जानेवारी २०१७ रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत घरकुलाकरीता द्यावयाच्या अनुदानाबाबत. .

शासन निर्णय: दि.5 जानेवारी २०१७ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबववण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. .

ई-निविदा:- रा.प.लातूर विभागातील लातूर मध्यवर्ती बसस्थानकातील रिक्त उपहार गृह हि वाणिज्य आस्थापना फक्त महिला बचत गटांना चालविण्यास देण्यासाठी ई-निविदा सूचना. .

जाहीर प्रगटन:-जिल्ह्ययातील पंचायत समित्या मधील सभापती पदाच्या आरक्षणाबाबत. .

सुधारित प्रशासकीय मान्यता आदेश:-उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करणे सांकेतांक क्रमांक:22108503. .

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा:-रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत मंजुरीची यादी, अहमदपूर,औसा,उदगीर,चाकूर,देवणी,शिरूर-अनंतपाळ .

शासन निर्णय:-सन 2017 मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. .

प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).प्रा.आ.केंद्र व उपकेंद्राचे देखभाल दुरुस्ती योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108512. .

प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बांधकाम व विस्तारीकरण योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108521. .

प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करणे योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108503. .

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा:-रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत मंजुरीची यादी सर्व तालुके सन २०१६-१७. .

शासन निर्णय:-"विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वास्तुस्वरूपात मिळणा-या लाभाचे हस्तांतरण ,रोख स्वरूपात थेट लाभार्त्यांच्या बँक खात्यात करणेबाबत". .

शासन निर्णय:-सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह कारणा-या मागासवर्गीय दांपत्यासाठी असलेल्या कन्यादान योजनेत बदल अनुदानात वाढ. .

शासन परिपत्रक:-ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची कर्तव्य सूची. .

शासन निर्णय:-राष्ट्रीय ग्रामीण जोवन्नोती अभियानाअंतर्गत स्थापित महिला स्वयंसहायता समूहांना सवलतीच्या व्यजदाराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी "सुमतीबाई सुकळीकर उद्दोगिनी महिला सक्षमीकरण योजना" राबविण्याबाबत. . .

पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-०८-१२-१६ रोजीच्या विशेष घटक योजने अंतर्गत लाभार्त्यांची निवड समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. .

जिल्हा सेवा वर्ग-३ मधील ग्रामसेवक संवर्गाची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची सन १६-१७. .

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

"समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना" सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपणे राबविण्याबाबत. .

शासन निर्णय:-जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनातील राखून ठेवलेल्या 3% निधीबाबत . .

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .

.

ग्रामपंचायत कर्मचारी दिनांक 01-01-2014 ची अंतिम जेष्ठता सूची. .

राष्ट्रीय ग्रामीन आरोग्य आभियान आरोग्य विभाग जि.प.लातुर मोबाईल मेडिकल युनिट प्रकल्प आरखडा २०१६-१७.