दिनांक:-२२-१०-२०२०:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद लातूर,RBSK Medical Officer पात्र / अपात्र यादी दि.२२-१०-२०२० ते २९-१०-२०२० पर्यंत आपले आक्षेप सादर करावेत

दिनांक:-२२-१०-२०२०:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद लातूर,TBHV पात्र / अपात्र यादी दि.२२-१०-२०२० ते २९-१०-२०२० पर्यंत आपले आक्षेप सादर करावेत

दिनांक:-२२-१०-२०२०:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद लातूर,Dialysis Technician पात्र / अपात्र यादी दि.२२-१०-२०२० ते २९-१०-२०२० पर्यंत आपले आक्षेप सादर करावेत

दिनांक:-१५-१०-२०२०:-शिक्षण विभाग (प्राथमिक):-मुख्याध्यापक पदोन्नती आदेश.

दिनांक:-१५-१०-२०२०:-शिक्षण विभाग (प्राथमिक):-विस्तार अधिकारी शिक्षण पदोन्नती आदेश.

दिनांक:३०-०९-२०२०:-शुद्धिपत्रक:-:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद, लातुर विधीज्ञ पॅनल २०२०-२०२१ भरती बाबत जाहिरात.

दिनांक:-०२-०९-२०२०:-शिक्षण विभाग (प्राथमिक):-मुख्याध्यापक पदाची रिक्त पदे प्रसिद्ध करणे बाबत

दिनांक:-२७-०८-२०२०:-पशुसंवर्धन विभाग:-डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती करणे बाबत जाहिरात

दिनांक:-०४-०८-२०२० :-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद लातूर पद भरती जाहिरात अ.क्र. १ ते ७ पदांच्या थेट मुलाखती दर महिन्याचा १ व १५ तारखेला कार्यालयीन सुट्टी वगळून तसेच कार्यालयीन दुस-या दिवशी सकाळी ११:०० वाजता. मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर यांच्या दालनात. .

दिनांक:-२८-०७-२०२०:-जिल्हा परिषद कर्माचारी यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद बदली प्रक्रिया २०२०-२०२१ सामान्य प्रशासन विभाग बदली आदेश प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:२८-०५-२०२०:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातुर अनुकंपा जेष्ठता सुची २०२०. .

सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-०२-०२-२०१९:-स.प्र.अ,क.प्र.अ आणि वरिष्ठ सहायक पदावर पदोन्नती दिल्याबाबत आदेश. .

प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-२७-०८-२०१८:-सन-२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास योजना जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे सदरील योजनेत निवड झालेल्या लाभार्थ्याना १०० एकदिशीय कुकूट पिल्ले व त्यासाठी लागणारे खाद्य यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. .

-->

प्रेस नोट:-पशुसंर्वधन विभाग:-दिनांक:-२०-०६-२०१८:-पशुसंर्वधन विभागाच्या योजनांना व्यपक प्रसिद्धी देणे बाबत. .

-->

महात्मा गांधी नरेगा विभाग:-दिनांक:-०9-०२-२०१८:- महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुके यादी .

पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-०६-०२-२०१८:- जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)योजेन अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास लाभार्थी निवड यादी. .

--> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

"समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना" सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपणे राबविण्याबाबत. .

लातूर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने येणार-या अनु-जाती संवर्गातील शिक्षकांची यादी. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .

ग्रामपंचायत कर्मचारी दिनांक 01-01-2014 ची अंतिम जेष्ठता सूची. .