महात्मा गांधी नरेगा विभाग:-दिनांक:-०9-०२-२०१८:- महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुके यादी .

पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-०६-०२-२०१८:- जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)योजेन अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास लाभार्थी निवड यादी. .

सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-२९-०१-२०१८:-जिल्हा सेवा वर्ग-०३ संवर्गातील विस्तार अधिकारी सांख्यिकी,वरिष्ठ साहाय्यक,कनिष्ठ साहाय्यक,वाहन चालक यांची दिनांक ०१-०१-२०१८ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची. .

सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-२७-१२-२०१७:-महाराष्ट्र जिल्हा सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा दिनांक २४ व २५ डिसेंबर २०१६ चा निकाल. . .

शिक्षण विभाग प्राथमिक:-दिनांक:-१६-१२-२०१७:- सहशिक्षक व प्राथमिक पदवीधर वेतनश्रेणी संवर्गाची एकत्रित दिनांक ०१-०१-२०१५ ची अंतिम जेष्ठ सूची. .

कंत्राटी पद भरती:-दिनांक ०२-१२-२०१७:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर. .

दिनांक:-15-11-2017:-सामान्य प्रशासन विभाग:-अनुकंप्पा तत्त्वावरील परिपूर्ण प्रस्तावाची जेष्ठता यादी 2017. .

दिनांक:-15-11-2017:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत(N.H.M) लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी. .

दिनांक:-13-06-2017:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत(N.H.M) लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक पदाच्या निवडी / कागदपत्र पडताळणीस उपस्थित राहणे बाबत. .

सर्व शिक्षा अभियान:-१०-११-२०१७:-निविदा:- यू- डायस प्रपत्रात D to S भाग छपाईचे दार पत्रक सादर करणे बाबत. .

पशुसंवर्धन विभाग :-दिनांक:-०९-११-२०१७:-अनुसूचित जाती दुधाळ / शेळी गट वाटपासाठी निवड यादी सन २०१६-१७. .

दिनांक:-11-06-2017:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत(N.H.M) लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक पदांची पात्र / अपात्र यादी .

दिनांक:-०६-११-२०१७:-अट नमूद न करता व अट नमूद करून गट-ड पदावर नियुक्त कर्मचारी यांची जेष्ठता यादी २०१७. .

दिनांक:-२७-१०-२०१७:-ई-निविदा:-जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा:-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रोग्रामर व डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत भरणे बाबत ई-निविदा. .

दरपत्रक:१०-१०-२०१७: महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नोंदणीकृत कुटूंबाचे फोटो काढण्याचे दरपत्रक मागविणेबाबत. .

जाहिरात:-09-10-2017:-रा.प.बस्थानकावर / मिळकतीवर जागेच्या उपलद्धतेनुसार महिला स्वय सहाय्यता गटाकरिता दिवाळी निमित्त रा.प महामंडळाची दिवाळी भाऊबीज भगिनी सन्मान योजना बाबत. .

प्रेस नोट:-कृषी विभाग:-07-10-2017:-अनुसूचित जातीतील शेतक-यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत नवीन विहीर व इतर लाभासाठी online अर्ज संकेतस्थळावर अपलोड करणे बाबत. .

शासन निर्णय:-ग्राम विकास विभाग:-03-10-2017:-झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल (स्वच्छ कार्यालय व तत्पर प्रशासन) जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती कार्यालयीन कामकाजाची कार्यपध्दती. .

शासन निर्णय:20-09-2017:-Regarding Standard Operating Procedure (SOP) for use of ‘Maha Pariksha’ Portal as a pan-State Examination Management Solution .

शासन निर्णय:कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग:-14-09-2017:-केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यीत योजनांसाठी वितरीत केलेला निधी खर्च करण्याबाबतची कार्यपध्दती.. .

समाज कल्याण विभाग:-जाहीर नोटीस:-दि.14-09-2017:-त्वरित निदान व हस्तक्षेप या विषयावर शिबिरासाठी दार पत्रक मागविणेबाबत. .

पशुसंवर्धन विभाग:-प्रेस नोट:दि.13-09-2017:- पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याबाबत. .

शासन निर्णय:शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग:-01-09-2017:-राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार- 2016-17. .

शासन निर्णय:आदिवासी विकास विभाग:-01-09-2017:-ग्रामपंचायतींचे रुपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यानंतर शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.. .

दिनांक:-31-08-2017 महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ लातूर विभाग - ई-निविदा बाबत .. .

शासन निर्णय:ग्राम विकास विभाग:-24-08-2017:-राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतर्गत नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-क संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता Online परीक्षा प्रक्रिया राबविण्याबाबत. .

जाहिरात:-दि.10-08-2017:-जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन:-डिझेलवर चालना-या सुस्थितीत इंजिन युक्त तवेरा,स्कॉर्पिओ ,बोलेरो एर्टिगा,एन्जॉय ,इत्यादी भाडेतत्वावर घेणे बाबत. .

निविदा:-दि.03-08-2017:-जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन:-माहिती शिक्षण संवाद साहित्य पुरवठा करणे बाबत. .

पशुसंवर्धन विभाग:-दि.27-07-2017:-पदोन्नती आदेश. .

पशुसंवर्धन विभाग:-दि.27-07-2017:-अंतर जिल्हा बदली आदेश. .

समाजकल्याण विभाग:-दि.24-07-2017:-शिष्यवृत्ती बाबत प्रस्ताव दाखल करण्याबाबत प्रेस नोट. .

शासन निर्णय:सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग:-01-07-2017:-अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सुधारीत नियमावली. .

शासन निर्णय:सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग:-01-07-2017:-इयत्ता 10वी व 12वी च्या परीक्षेत विशेष उल्लेखनीय यश मिळविणाऱ्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुलामुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणेबाबत. .

शिक्षण विभाग प्राथमिक:-दि.३०-०६-२०१७:-सह शिक्षक संवर्गाचा रिक्त पदाचा अहवाल दिनांक ३१ मे २०१७ आखेर दिनांक २८ जून २०१७ रोजीचा. . .

समाज कल्याण विभाग:-दि.२८-०६-२०१७:-दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणार्थ राबविण्यात येणा-या सन २०१७-१८ या वर्षातील यॊजनांची माहिती. .

समाज कल्याण विभाग:-दि.२३-०६-२०१७:-सन २०१६-१७ या वर्षाची अपंग शिष्यवृत्ती यादी. .

शासन निर्णय:14-06-2017:-सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग:-शेतक-यांना खरीप हांगामासाठी कर्ज मंजूर करण्याबाबत. .

शिक्षण विभाग(प्रा.):-13-06-2017:-लातूर जिल्हा परिषदेमधून इतर जिल्हा परिषदेस आंतरजिल्हा बदलीने जाणा-या शिक्षकांची यादी. .

सुधारित दिनांक:12-06-2017 शिक्षण विभाग(प्रा.):- 1)मुख्याध्यापक
2) सहशिक्षक
3)प्राथमिक पदवीधर जिल्हास्तरीय बदलीसाठी अंतिम जेष्ठता यादी.

शासन निर्णय:05-06-2017:-कृषी,पशुसंर्धन:-राज्यात मेंढी पालनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना " या नावाने 6 मुख्य घटकांसह नवीन योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. .

प्रेस नोट:-03-06-2017:-पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रसिद्धी बाबत. .

शासन निर्णय:30-05-2017:-शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग:-शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या प्रतिस्वाक्षरीची पध्दत बंद करणेबाबत. .

शासन परिपत्रक:-:२२ मे २०१७ घरबांधणी अग्रीम-अग्रीमावरील व्याज आकारणीबाबत. . --> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

"समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना" सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपणे राबविण्याबाबत. .

लातूर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने येणार-या अनु-जाती संवर्गातील शिक्षकांची यादी. .

>

शासन निर्णय:-जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनातील राखून ठेवलेल्या 3% निधीबाबत . .

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .

ग्रामपंचायत कर्मचारी दिनांक 01-01-2014 ची अंतिम जेष्ठता सूची. .