सामान्य प्रशासन विभाग:-१२-०४-२०१८:-जिल्हा सेवा वर्ग-३ संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी,सहाय्यक प्रशासन अधिकारी,विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ,वरिष्ठ सहाय्यक,कनिष्ठ सहाय्यक, लघुलेखक,वाहन चालक कर्मचारी यांची दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. .

शिक्षण विभाग प्राथमिक:-दिनांक:०९-०४-२०१८:-जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ वर्ग-४ कर्माच्या-यांच्या मुख्याध्यापक,प्राथमिक पदवीधर (भाषा,समाजशास्त्र,विज्ञन /गणित ) ,बदल्या धोरणांची अंमलबजावणी सर्वसाधारण बदली कार्यक्रम सन २०१८. .

निधी वितरण आदेश:-दिनांक:०३-०४-२०१८:-मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विदुतीकरणासह) .

कंत्राटी पद भरती:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर. .

सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-15-03-२०१८:-महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मध्ये निवडीने नेमणूक देण्यास पात्र असलेल्या जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३,श्रेणी -१ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१-०९-२०१७ रोजीची विभागीय पातळीवरील अंतिम जेष्ठता सूची. .

सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-15-03-२०१८:-महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मध्ये निवडीने नेमणूक देण्यास पात्र असलेल्या जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३,श्रेणी -२ विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी ) संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०१७ रोजीची विभागीय पातळीवरील अंतिम जेष्ठता सूची. .

महात्मा गांधी नरेगा विभाग:-दिनांक:-०9-०२-२०१८:- महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुके यादी .

पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-०६-०२-२०१८:- जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)योजेन अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास लाभार्थी निवड यादी. .

सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-२९-०१-२०१८:-जिल्हा सेवा वर्ग-०३ संवर्गातील विस्तार अधिकारी सांख्यिकी,वरिष्ठ साहाय्यक,कनिष्ठ साहाय्यक,वाहन चालक यांची दिनांक ०१-०१-२०१८ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची. .

--> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

"समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना" सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपणे राबविण्याबाबत. .

लातूर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने येणार-या अनु-जाती संवर्गातील शिक्षकांची यादी. .

>

शासन निर्णय:-जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनातील राखून ठेवलेल्या 3% निधीबाबत . .

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .

ग्रामपंचायत कर्मचारी दिनांक 01-01-2014 ची अंतिम जेष्ठता सूची. .