दिनांक:-१३-०३-२०२० :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभागअंतर्गत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्याबाबत सुधारित जाहिरात. .

दिनांक:-११-०३-२०२०:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभागअंतर्गत दिनांक:-०६-०३-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या तोंडी मुलाखत नुसार निवड यादी . .

p> दिनांक:-२७-०२-२०२० :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभागअंतर्गत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्याबाबत जाहिरात. .

दिनांक:-२७-०२-२०२० :-सामान्य प्रशासन विभाग:-परिपत्रक:-राज्य शासकीय कार्यालयासाठी पाच दिवसाचा आठवडा लागू करणे बाबत .

दिनांक:-१५-०२-२०१९ :-आरोग्य विभाग:-दिनांक १४-०२-२०१९ करीत सत्र निहाय योगशिककरिता आलेल्या अर्जदारांना वाटप करण्यात आलेल्या उपकेंद्रांची यादी बाबत .

दिनांक:-०४-०२-२०२०:-आरोग्य विभाग:-समुपदेशन फेरी नंतर रिक्त पदावर योग सत्र आयोजनकरिता इच्छुक व पात्र योग शिक्षकांचे अर्ज मागविणे बाबत. .

दिनांक:-३१-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर कंत्राटी ग्रामसेवक निवड व प्रतिक्षा यादी. .

दिनांक:-३०-०१-२०२०:-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक पुरुष निवड व प्रतिक्षा यादी. .

दिनांक:-३०-०१-२०२०:-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक महिला निवड व प्रतिक्षा यादी. .

दिनांक:-२१-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक महिला / पुरुष भरती-२०२० मूळ कागदपत्र तपासणी बाबत .

दिनांक:-२१-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर कंत्राटी ग्रामसेवक भरती-२०२० मूळ कागदपत्र तपासणी बाबत .

दिनांक:-२१-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-योगशिक्षकांची (सत्र निहाय ) सुधारित यादी. .

जाहिरात:-दिनांक:-२१-०१-२०२०:- सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम:-स्वयंसेवी संस्था / खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांसह सहभाग प्रस्ताव मागविणेबाबत. .

दिनांक:-१४-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-योगशिक्षकांची (सत्र निहाय ) यादी. .

दिनांक:-१३-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक पुरुष भरती-२०२० Mark List .

दिनांक:-१३-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक महिला भरती-२०२० Mark List .

दिनांक:-१३-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर कंत्राटी ग्रामसेवक भरती-२०२० Mark List .

दिनांक:-१२-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक महिला भरती-२०२० उत्तर तालिका(Answer Key)  .

दिनांक:-१२-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक पुरुष भरती-२०२० उत्तर तालिका(Answer Key)  .

दिनांक:-११-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर कंत्राटी ग्रामसेवक भरती -२०२० उत्तर तालिका(Answer Key)  .

दिनांक:-१०-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली कंत्राटी ग्रामसेवक पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती मोहिमे अंतर्गत पोस्ट / टपालाने प्राप्त अर्जानुसार अपात्र उमेदवारांची यादी   .

दिनांक:-०९-०१-२०२० :-लेखी परीक्षेचे प्रवेशपत्र(Hall Ticket) बाबत महत्वाची सूचना. .

दिनांक:-०९-०१-२०२० :-प्रवेशपत्र(Hall Ticket):-जिल्हा परिषद लातूर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विविध पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती प्रक्रिया, उमेदवारांनी प्रवेशपत्र प्राप्त करण्यासाठी येथे क्लिक करावे   .

दिनांक:-०८-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली कंत्राटी ग्रामसेवक पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती मोहिमे अंतर्गत पोस्ट / टपालाने प्राप्त अर्जानुसार पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी   .

दिनांक:-०८-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली कंत्राटी ग्रामसेवक पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती मोहिमे अंतर्गत प्राप्त अर्जानुसार पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी   .

दिनांक:-०८-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद लातूर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विविध पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती प्रक्रिया पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी   .

दिनांक:-०६-०१-२०२० :-सूचना:-योग शिक्षक / प्रशिक्षक (सत्र निहाय) भरती प्रक्रिया समुपदेशनासाठी मूळ कागदपत्र सह ०८-०१-२०२० जिल्हा परिषद लातूर येथे उपस्थित राहणे बाबत .

दिनांक:-०१-०१-२०२० :-सूचना:-जिल्हा परिषद भरती जाहिरात २०१९ बाबत शुद्धिपत्रक. .

दिनांक:-२९-१२-२०१९:-सूचना:-आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर:-समुपदेशनाने निवड करणेसाठी दिनांक ३१-१२-२०१९ रोजी ठीक ११:०० मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद लातूर,यांच्या दालनात यादीतील उमेदवारांना उपस्थित राहणे बाबत .

भरती जाहिरात:-२७-१२-२०१९:- जिल्हा परिषद,लातूर अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेतील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली पदे विशेस भरती मोहिमे अंतर्गत भरण्यासाठीही जाहिरात सोबत अर्ज करावयाचा नमुना .

जाहिरात:-दिनांक:-२३-१२-२०१९:- सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम:-स्वयंसेवी संस्था / खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांसह सहभाग प्रस्ताव मागविणेबाबत. .

दिनांक:१३-०६-२०१९:-आरोग्य विभाग:-अंशकालीन स्त्री परिचर प्राप्त अर्जाच्या माहितिची यादी .

दिनांक:-१२-०७-२०१९:-पंचायत विभाग:-अंतर जिल्हा बदलीने प्राप्त प्रस्तावांची यादी माहे डिसेंबर २०१८ अखेर जेष्ठता यादी .

दिनांक:-०७-०६-२०१९:-शिक्षण विभाग (प्राथमिक):-सन 2019 च्‍या जिल्‍हांतर्गत बदल्‍यासाठी शाळा निहाय निव्‍वळ रिक्‍त पदांची माहिती( Clear Vacancy / Compulsory Vacancy ) .

दिनांक:-३१-०५-२०१९:-अनुकंपा व ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे नियुक्ती आदेश जि.प.लातुर .

दिनांक:-२९-०५-२०१९:- मे 2019 सर्व साधारण बदली प्रक्रिया प्रशासकीय / विनंती /प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश जि.प.लातुर .

दिनांक:-०8-०5-२०१९:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद ,लातूर अंतर्गत Community Health Officer पदाचे धनाकर्ष परत कारण्याबाबत सूचना .

दिनांक:-०8-०5-२०१९:-जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या नियमकालिक बदल्या सन २०१९ समुपदेशन वेळा पत्रक बाबत .

सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-०२-०२-२०१९:-स.प्र.अ,क.प्र.अ आणि वरिष्ठ सहायक पदावर पदोन्नती दिल्याबाबत आदेश. .

प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-२७-०८-२०१८:-सन-२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास योजना जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे सदरील योजनेत निवड झालेल्या लाभार्थ्याना १०० एकदिशीय कुकूट पिल्ले व त्यासाठी लागणारे खाद्य यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. .

-->

प्रेस नोट:-पशुसंर्वधन विभाग:-दिनांक:-२०-०६-२०१८:-पशुसंर्वधन विभागाच्या योजनांना व्यपक प्रसिद्धी देणे बाबत. .

-->

महात्मा गांधी नरेगा विभाग:-दिनांक:-०9-०२-२०१८:- महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुके यादी .

पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-०६-०२-२०१८:- जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)योजेन अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास लाभार्थी निवड यादी. .

--> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

"समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना" सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपणे राबविण्याबाबत. .

लातूर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने येणार-या अनु-जाती संवर्गातील शिक्षकांची यादी. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .

ग्रामपंचायत कर्मचारी दिनांक 01-01-2014 ची अंतिम जेष्ठता सूची. .