पंचायत विभाग विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
. पंचायत विभाग:-दिनांक:-२५-०५-२०१८:-प्रशासकीय / विनंती / आपसी बदली आदेश . ) 25 मे ,2018
1 निधी वितरण आदेश:-दिनांक:०३-०४-२०१८:-मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विदुतीकरणासह) 03 एप्रिल ,2018
2 माहे ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतीची तपशीलवार माहिती जिल्हा परिषद लातूर.. 02 जानेवारी ,2017
3 ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची कर्तव्य सूची. 03 डिसेंबर,2016
4 पदोन्नती आदेश:- श्री पवार काशिनाथ धेनु प.स.लातूर पदस्थापना ठिकाण:-आयआरडीपी प.स.निलंगा. 29 ऑक्टोबर,2016
5 दिनांक-2 ऑक्टोबर ,2016 रोजी आयोजित ग्रामसभा व महिला सभाबाबत. 2 ऑक्टोबर,2016