क्रषी विभाग विभाग यंत्रणा विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 कृषी विभाग :-कृषी अधिकारी / विस्तार अधिकारी (कृषी ) सर्वसाधारण बदली २०१७ .. 12 मे,2017
2 पदोन्नती आदेश:- श्री मुरुगकर दत्तात्रय संजीवन ग्राम विकास अधिकारी प.स.लातूर पदस्थापना ठिकाण प.स.अहमदपूर. 29 ऑक्टोबर,2016
3 पदोन्नती आदेश:- श्री केदासे.बी.वाय.विस्तार अधिकारी (कृषी) प.स..जळकोट पदस्थापना ठिकाण:-आयआरडीपी प.स.निलंगा. 29 ऑक्टोबर,2016
4 सन 2016-17 मध्ये अनुसूचित जाती उपायोजना अंतर्गत अनुसूचित जाती /नवबौद्ध शेतक-यांना शेतीसाठी अर्थ साहाय्य देण्याची योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना . 25 ऑगस्ट ,2016
5 सन 2016-17 मध्ये आदिवासी उपायोजना (क्षेत्राअंतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंतर्गत आदिवासी शेतकरी-यांना शेतीसाठी अर्थ साहाय्य देण्याची योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना . . 19 सप्टेंबर, 2016