दिनांक- १७-०७-२०२२:-आरोग्य विभाग:- १५ वा वित्त आयोग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाच्या आक्षेप करिता प्रारूप यादी.

1) महत्वाची सूचना सर्व उमेदवारांसाठी
2) Medical_Officer_MBBS
3) Staff_Nurse
4) MPW
5) Block Facilator