मे 2019 सर्व साधारण बदली प्रक्रिया प्रशासकीय / विनंती /अंतिम सेवा जेष्ठता यादी जि.प.लातुर

  सामान्य प्राशासन विभाग
 1. विस्तार आधिकारी विनंती वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 2. विस्तार आधिकारी विनंती
 3. साहायक प्राशासन वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 4. कनिष्ट प्राशासन आधिकारी विनंती
 5. कनिष्ट प्राशासन अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 6. कनिष्ट साहायक विनंती
 7. कनिष्ट साहायक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 8. वरिष्ठ साहायक विनंती
 9. वरिष्ठ साहायक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 10. परिचर विनंती
 11. प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश
  आरोग्य विभाग    
 1. आरोग्य पर्यवेक्षक विनंती
 2. आरोग्य पर्यवेक्षक प्रशासकीय
 3. आरोग्य साहाय्यक पुरुष विनंती
 4. आरोग्य साहाय्यक महिला विनंती
 5. आरोग्य सेवक महिला विनंती
 6. आरोग्य सेवक पुरुष विनंती
 7. औषद निर्माण आधिकारी विनंती
 8. औषद निर्माण आधिकारी प्रशासकीय
 9. प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश
 
  पंचायत विभाग
 1. ग्राम विकास आधिकरी विनंती विस्तार आधिकारी पंचायत अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 2. २०१९ जेष्ठता सूची मधील वयाधिक्तय,मयत,जि.प.सेवेत लागलेले कर्मचारी,कामावरून कमी,राजीनामा, सेवा कमी,इत्यादी कारणामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी वगळण्यात आलेले यादी
 3. ग्रामपंचायत कर्मचारी अंतिम जेष्ठता यादी (273) 01-01-2019
 4. ग्रामसेवक अंतिम जेष्ठता सूची दिनांक ०१-०१-२०१९
 
पशुसंवर्धन विभाग   
 1. पशुधन पर्यवेक्षक प्रशासकीय
 2. पशुधन विकास अधिकारी विनंती
 3. सहाय्यक पशुधन विकस आधिकारी प्रशासकीय
 4. सहाय्यक पशुधन विकस आधिकारी विनंती
 5. वृनोपचाराक विनंती
महिला व बालकल्‍याण विभाग
 1. सेवा वर्ग-3 पर्यवेक्षीका प्रशासकीय
लघु पाटबंधारे विभाग
 1. वर्ग-3 मिस्त्री विनंती
 2. कनिष्ठ/शाखा अभियंता प्रशासकीय
 3. कनिष्ठ/शाखा अभियंता विनंती
बांधकाम विभाग
 1. कनिस्ठ आरेखक प्रशासकीय व अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 2. कनिस्ठ आरेखक विनंती
 3. कनिष्ठ/शाखा अभियंता विनंती
 4. कनकनिष्ठ/शाखा अभियंता प्रशासकीय
 5. स्थापत्य अभियंत्रीकी साहाय्यक विनंती
 6. स्थापत्य अभियंत्रीकी साहाय्यक प्रशासकीय अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
वित्त विभाग
 1. साहयाक लेखा आधिकारी विनंती
 2. साहयाक लेखा आधिकारी प्रशासकीय
 3. कनिष्ठ लेखा आधिकारी विनंती
 4. वरिष्ठ साहयाक(लेखा)विनंती
 5. वरिष्ठ साहयाक(लेखा)प्रशासकीय
 6. कनिष्ठ साहयाक(लेखा)विनंती
 7. कनिष्ठ साहयाक(लेखा)प्रशासकीय
 8. कनिष्ठ लेखा आधिकारी प्रशासकीय
 9. प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश
क्रषी विभाग
 1. विस्तार आधिकारी क्रषी विनंती /अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
शिक्षण प्राथमिक
 1. केंद्रप्रमुख,विस्तार अधिकारी (वरिष्ठ),मुख्याध्यापक वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 2. माध्यमिक शिक्षक