राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-जाहीर सूचना:-वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) ,एमपीडब्लू , स्टाफ नर्स या पदाकरिता गुणानुक्रमाने सवर्गनिहाय पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मूळ कागद पत्र पडताळणी व सुमुपदेशन.

पदाचे नाव

 
कागद पत्र पडताळणी करीत पात्र उमेदवारांची यादी   गुणवत्ता यादी  
1)वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) वैद्यकीय अधिकारी (MBBS)कागद पत्र पडताळणी यादी   वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) गुणवत्ता यादी
2)एमपीडब्लू एमपीडब्लू कागद पत्र पडताळणी यादी   एमपीडब्लू गुणवत्ता यादी  
3)स्टाफ नर्स   स्टाफ नर्स कागद पत्र पडताळणी यादी स्टाफ नर्स गुणवत्ता यादी  

नोट:- सर्व उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना.