M.S.R.L.M अंतर्गत कंत्राटी पद भरती सन २०१८ ची विविध पदासाठी लेखी परीक्षा दिनांक ०१-०७-१८ रोजी घेण्यात आली असून सदर परिक्षेची खालील पदांची अंतिम निवड व प्रतिक्षाधीन / अपात्र उमेदवारांची यादी .

अंतिम निवड / प्रतिक्षाधीन यादी (परीक्षा दि: ०१-०७-१८)

1)दिनांक:-१२-०९-२०१८:-प्रभाग समनव्यक, निवड यादीतील उमेदवार १५-०९-२०१८ पर्यंत रुजू न झाल्यास प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येईल सोबत प्रवर्ग निहाय प्रतीक्षा यादी .
2)प्रशासन सहायक,शिपाई,डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, निवड यादीतील उमेदवार रुजू झालेले नसल्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराची मूळ कागदपत्र तपासणीच्या आधीन राहून निवड यादी
3) प्रभाग समनव्यक पदासाठी प्रवर्ग निहाय अंतिम निवड यादी.
4) प्रभाग समनव्यक पदाच्य लेखी ,कागदपत्र तपासणी व मुलाखतीअंती उमेदवारनिहाय एकूण प्राप्त गुण यादी.
5) प्रभाग समनव्यक हरकतीच्या सुनावणीअंती मुलाखतीसाठी पात्र भजड,इमाव प्रवर्गाची यादी मुलाखत दिनांक ०४-०८-२०१८ वेळ दुपारी ३:०० वाजता
6) प्रभाग समनव्यक हरकतीच्या सुनावणीअंती मुलाखतीसाठी पात्र खुला प्रवर्गाची यादी
7) प्रभाग समनव्यक पदाची हरकतीअंती मुलाखतीसाठी सर्व प्रवर्ग निहाय पात्र उमेदवारांची यादी
8) प्रभाग समनव्यक पदाची मुलाखतीसाठी सर्व प्रवर्ग निहाय अपात्र उमेदवारांची यादी
9) प्रभाग समनव्यक यादी क्रमांक(1):-मुलाखत दिनांक ०१-०८-२०१८ वेळ सकाळी १० ते सायं.०५:३०
10)प्रभाग समनव्यक यादी क्रमांक(२):-मुलाखत दिनांक ०२-०८-२०१८ वेळ सकाळी १० ते सायं.०५:३०
11) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
12) शिपाई
13) लेखापाल
14)प्रशासन / लेखा सहाय्यक
15) प्रशासन सहाय्यक

महत्वाची सूचना:- M.S.R.L.M अंतर्गत प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम निवड यादीतील उमेदवारांनी दिनांक २४-०७-२०१८ रोजी जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष,लातूर कार्यालयात रुजू व्हावे व प्रशासन /लेख,डेटा एन्ट्री ऑपरेटर,व शिपाई यांना तालुक्याला पद्स्थपणा देणेसाठी मा.मु.का.अ.जि.प.लातूर यांच्या दालनात समुपदेशनासाठी २४-०७-२०१८ वेळ सकाळी / दुपारी ३.वा उपस्थित राहावे. .