महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुका लातूर 09 फेबुरवारी , 2018
2 महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुका औसा 09 फेबुरवारी , 2018
3 महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुका रेणापूर 09 फेबुरवारी , 2018
4 महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुका चाकूर 09 फेबुरवारी , 2018
5 महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुका अहमदपूर 09 फेबुरवारी , 2018
6 महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुका जळकोट 09 फेबुरवारी , 2018
7 महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुका निलंगा 09 फेबुरवारी , 2018
8 महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुका उदगीर 09 फेबुरवारी , 2018
9 महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुका शिरूर अनंतपाळ 09 फेबुरवारी , 2018
10 दरपत्रक:१०-१०-२०१७: महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नोंदणीकृत कुटूंबाचे फोटो काढण्याचे दरपत्रक मागविणेबाबत. . . 10 ओक्टोबर,2017
11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत वयक्तिक लाभाच्या योजनेतील लाभार्त्याला कुशल प्रदान करण्याबाबतची सुधारित कार्यपद्धती. . 25 जुलै,2017