जिल्हा परिषद विभाग व संवर्ग निहाय जेष्ठता सूची

क्रमांक विभागाचे नाव दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
1 सामान्य प्राशासन विभाग. 1) सहाय्यक प्रशासन अधिकारी
2) कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
3) विस्तार अधिकारी सांख्यिकी
4) वरिष्ठ सहाय्यक
5) कनिष्ठ सहाय्यक
6)लघुलेखक
7) वाहन चालक
8) नाईक / परिचर
9) अनुकंपा जेष्ठता यादी सन-२०१८
10) अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना.
11) एस.एस.सी व टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण परिचर पदावरून वर्ग ३ पदोन्नतीसाठी जेष्ठता यादी
2 वित्त विभाग दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
3 आरोग्य विभाग दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
4 पंचायत विभाग दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
5 क्रषी विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
6 पशुसंवर्धन विभाग दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
1) पशुधन पर्यवेक्षक
2) व्रणोपचारक
3) सहायक विकास पशुधन विकास अधिकारी
7 बांधकाम विभाग दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
9 लघु पाटबंधारे विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
10 शिक्षण विभाग(प्रा) दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
1) विस्तार अधिकारी(शिक्षण),केंद्रप्रमुख,उच्चश्रेणी मुख्याधापक ,राजपत्रित मुख्याधापक,माध्यमिक शिक्षक व प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
     
s