जिल्हा परिषद विभाग व संवर्ग निहाय जेष्ठता सूची

क्रमांक विभागाचे नाव दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
1 सामान्य प्राशासन विभाग. 1) सामान्य प्रशासन विभाग:-१२-०४-२०१८:-जिल्हा सेवा वर्ग-३ संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी,सहाय्यक प्रशासन अधिकारी,विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ,वरिष्ठ सहाय्यक,कनिष्ठ सहाय्यक, लघुलेखक,वाहन चालक कर्मचारी यांची दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची.
दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
2 वित्त विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
3 आरोग्य विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
4 पंचायत विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
5 क्रषी विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
6 पशुसंवर्धन विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
7 बांधकाम विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
9 लघु पाटबंधारे विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
10 शिक्षण विभाग(प्रा) दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
1) जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ वर्ग-४ कर्माच्या-यांच्या मुख्याध्यापक,प्राथमिक पदवीधर (भाषा,समाजशास्त्र,विज्ञन /गणित ) ,बदल्या धोरणांची अंमलबजावणी सर्वसाधारण बदली कार्यक्रम सन २०१८.
दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
     
s