जिल्हा परिषद विभाग व संवर्ग निहाय जेष्ठता सूची

क्रमांक विभागाचे नाव दि.०१-०१-२०१९ अंतिम जेष्ठता सूची
1 सामान्य प्राशासन विभाग. 1) अट नमूद न करता व अट नमूद न करुण गट ड पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या उमेदवारांची जेष्ठता यादी
महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,निर्णय क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12 दि.21.10.2011 शासननिर्णयातील निर्देशानुुसार जिल्हा सेवा वर्ग-3 मधील सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी, विस्‍तार अधिकारी (सां), लघुलेखक, वरिष्‍ठ सहाय्यक, कनिष्‍ठ सहाय्यक, वाहन चालक कर्मचा-यांची दि.01.01.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची (Provisional) प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे.
7) वाहन चालक 1-1-2019
8) नाईक / परिचर
9) अनुकंपा जेष्ठता यादी सन-२०१८
10) अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना.
11) एस.एस.सी व टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण परिचर पदावरून वर्ग ३ पदोन्नतीसाठी जेष्ठता यादी 1-1-2019
2 वित्त विभाग दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
3 आरोग्य विभाग दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
4 पंचायत विभाग दि.०१-०१-२०१९ अंतिम जेष्ठता सूची
5 क्रषी विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
6 पशुसंवर्धन विभाग दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
1) पशुधन पर्यवेक्षक
2) व्रणोपचारक
3) सहायक विकास पशुधन विकास अधिकारी
7 बांधकाम विभाग दि.०१-०१-२०१८ अंतिम जेष्ठता सूची
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
9 लघु पाटबंधारे विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
10 शिक्षण विभाग(प्रा) दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
1) विस्तार अधिकारी(शिक्षण),केंद्रप्रमुख,उच्चश्रेणी मुख्याधापक ,राजपत्रित मुख्याधापक,माध्यमिक शिक्षक व प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
     
s