जिल्हा परिषद विभाग व संवर्ग निहाय जेष्ठता सूची

क्रमांक विभागाचे नाव दि.०१-०१-२०२२ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
1 सामान्य प्राशासन विभाग. 1)कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
2)सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची.
3)कनिष्ठ सहाय्यक यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे
4)वरिष्ठ सहाय्यक यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे  
5)विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
6)लघुलेखक दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
7)वर्ग-4 मधील परिचर तात्पुरती जेष्ठता सूची प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे ०१-०१-२०२२
9) अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबतची अंतिम जेष्ठता सूची सन २०२२
10)अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना.
11)एस.एस.सी व टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण परिचर पदावरून वर्ग ३ पदोन्नतीसाठी अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२२   
12)कनिष्ठ सहाय्यक /वरिष्ठ सहाय्यक /विस्तार अधिकारी/वाहन चालक आंतर जिल्हा प्रकरणांची जेष्ठता यादी ३१-१२-२०२१    
13)जिल्हा सेवा वर्ग-४ मधील सुधारित आस्थापनेवरील वाहन चालविण्याचा परवानाधारक केलेल्या पात्र वर्ग-४ परिचारांची दि.०१-०१-२०२२ तात्पुरती जेष्ठता यादी     
14)परिचर संवर्गातील प्रलंबित असलेल्या आंतर जिल्हा बदली जेष्ठता यादी २०२२    
15)सामान्य प्रशासन विभाग सर्व प्रवर्ग निहाय बदलीसाठीची अंतिम जेष्ठता सूची २०२२-२०२३  
16) परिचर संवर्गातील विनंती वरून करावयाच्या बदल्यासाठीची आवश्यक असलेल्या माहिती / जेष्ठता सूची २०२२    
17) परिचर संवर्गातील विनंती वरून करावयाच्या बदल्यासाठीची अंतिम जेष्ठता सूची २०२२  
18)परिचर संवर्गातील विनंती वरून करावयाच्या बदल्यासाठीची अंतिम प्राधान्यक्रम यादी २०२२  
19) सा.प्र.वि.सर्व संवर्ग बदलीसाठीची वास्तव्या जेष्ठता सूची २०२२.  
20) सा.प्र.वि.सर्व संवर्ग बदलीसाठीची अंतिम जेष्ठता सूची 2022  
21) सा.प्र.वि.सर्व संवर्ग प्राधान्यक्रम यादी २०२२ बदलीसाठीची अंतिम प्राधान्यक्रम यादी २०२२.  
22) अट नमूद करुन अनुकंपा तत्वावर नियुक्त केलेल्या कर्मचारी यांची अंतिम जेष्ठता सूची २०२२  
2 वित्त विभाग .०१.०१.२०२२ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
3 आरोग्य विभाग दि.०१-०१-२०२१ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
4 पंचायत विभाग दि.०१-०१-२०२३ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
5 क्रषी विभाग दि.०१-०१-२०२१ अंतिम जेष्ठता सूची
6 पशुसंवर्धन विभाग दिनांक ०१.०१.२०२१ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
7 बांधकाम विभाग दि.०१.०१.२०२३ अंतिम जेष्ठता सूची
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग दिनांक ०१.०१.२०२२ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
9 लघु पाटबंधारे विभाग दि.०१.०१.२०२२ अंतिम जेष्ठता सूची
10 शिक्षण विभाग(प्रा) दिनांक ०१.०१.२०२२ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
1) अंतर जिल्हा बदली समुपदेशन जेष्ठता यादी .
2) रिक्त पदाचा अहवाल माहे ३१ जानेवारी २०२१ अखेर .
  3)प्राथमिक शिक्षक / मुख्याध्यपक / केंद्रप्रमुख दिव्यांग कर्मचारी यांची ०१-०१-२०२२ ची तात्पुरती जेष्ठता सूची
  4)सहशिक्षक संवर्गातून मुख्याध्यपक पदावरील पदोन्नती बाबत जेष्ठता सूची २०२२
  5)शिक्षण विस्तार अधिकारी,केंद्र प्रमुख,माध्यमिक शिक्षक ,विनंती अर्ज व बदल्यांची माहिती २०२२  
s