जिल्हा परिषद विभाग व संवर्ग निहाय जेष्ठता सूची

क्रमांक विभागाचे नाव दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
1 सामान्य प्राशासन विभाग.
2 वित्त विभाग
3 आरोग्य विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
4 पंचायत विभाग
5 क्रषी विभाग
6 पशुसंवर्धन विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
7 बांधकाम विभाग
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग
9 लघु पाटबंधारे विभाग
10 शिक्षण विभाग(प्रा) दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
     
s