जिल्हा परिषद विभाग व संवर्ग निहाय जेष्ठता सूची

क्रमांक विभागाचे नाव दि.०१-०१-२०२२ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
1 सामान्य प्राशासन विभाग. 1)कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
2)सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची.
3)कनिष्ठ सहाय्यक यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे
4)वरिष्ठ सहाय्यक यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे  
5)विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
6)लघुलेखक दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
7)नाईक / परिचर अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे ०१-०१-२०२१
8)अट नमूद करून गट-ड पदावर अनुकंपा तत्वावर नियुक्त कर्मचारी अंतिम जेष्ठता सूची २०२१
9) अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबतची अंतिम जेष्ठता सूची सन २०२१
10)अनुकंपा नियुक्तीसाठी अपूर्ण कागदपत्र असलेले प्रस्ताव पूर्ण करणे बाबत यादी २०२१
11)अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना.
12)एस.एस.सी व टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण परिचर पदावरून वर्ग ३ पदोन्नतीसाठी अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२१ 
13)कनिष्ठ सहाय्यक /वरिष्ठ सहाय्यक /विस्तार अधिकारी/वाहन चालक आंतर जिल्हा प्रकरणांची जेष्ठता यादी ३१-१२-२०२१   
2 वित्त विभाग .०१-०१-२०२१ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
3 आरोग्य विभाग दि.०१-०१-२०२१ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
4 पंचायत विभाग दि.०१-०१-२०२१ अंतिम जेष्ठता सूची
5 क्रषी विभाग दि.०१-०१-२०२१ अंतिम जेष्ठता सूची
6 पशुसंवर्धन विभाग दिनांक ०१.०१.२०२१ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
7 बांधकाम विभाग दि.०१.०१.२०२२ अंतिम जेष्ठता सूची
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग दिनांक ०१.०१.२०२१ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
9 लघु पाटबंधारे विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
10 शिक्षण विभाग(प्रा) दिनांक ०१.०१.२०२१ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
1) अंतर जिल्हा बदली समुपदेशन जेष्ठता यादी .
2) रिक्त पदाचा अहवाल माहे ३१ जानेवारी २०२१ अखेर .
    3) प्रयोग शाळा सहायक,केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक,विस्तार अधिकारी,माध्यमिक शिक्षक दिनांक ०१-०१-२०२१ कर्मचारी यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची
     
s