आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद लातूर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विविध पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती प्रक्रिया

पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद लातूर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विविध पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती प्रक्रिया
पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
 
1)विहित मुदतीनंतर प्राप्त झाल्याने विचारात न घेतलेल्या अर्जाची यादी -आरोग्य सेवक महिला Not found
2) विहित मुदतीनंतर प्राप्त झाल्याने विचारात न घेतलेल्या अर्जाची यादी -आरोग्य सेवक पुरुषNot found
3)आरोग्य सेवक पुरुष पात्र उमेदवारांची यादी Not found
4)आरोग्य सेवक पुरुष अपात्र उमेदवारांची यादी Not found
5) )आरोग्य सेवक महिला पात्र उमेदवारांची यादी Not found
6) )आरोग्य सेवक महिला अपात्र उमेदवारांची यादी Not found