अर्थ विभाग विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 वित्त विभाग:-दिनांक:-२३-०५-२०१८:-प्रशासकीय / विनंती बदली आदेश . . 23 मे,2018
2 पदोन्नती आदेश:- श्रीमती आंबिका विश्वभंरराव कुलकर्णी,आरोग्य विभाग जि.प.लातूर पदस्थापना ठिकाण:-अर्थ विभाग जि.प.लातूर . 29 ऑक्टोबर,2016
3 ई-निविदा नोटीस . 10 ऑक्टोबर, 2016
4 शासकिय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपध्दती बाबत. 27 सप्टेंबर, 2016
5 जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विकास कामे साधन सामुग्री इत्यादीची खरेदी कंत्राट देताना निधी व कामाची विभागणी न करणे बाबत. 17 सप्टेंबर, 2016
6 कार्यालयीन (फर्निचर ,कॉम्पुटर,Printer,व इतर जाडसाठा साहित्य) खरेदीबाबत. 14 सप्टेंबर, 2016
7 जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्नाचे सन 2015-16 चे सुधारित व सन 2016-17 चे मूळ अंदाजपत्रक. 14 सप्टेंबर, 2016
8 जिल्हा वार्षिक योजना जि.प.अंतर्गत सन 2016-17 मध्ये विभागवार तरतूद ,माहे 19-08-16 अखेर झालेला खर्च. 14 सप्टेंबर, 2016