दिनांक:०३-०९-२०१८: Community Health Provider (CHP) या पदासाठी प्रशिक्षणाकरीता निवड व प्रतीक्षा यादी

प्रशिक्षणाकरीता निवड व प्रतीक्षा यादी

दिनांक:०३-०९-२०१८: Community Health Provider (CHP) या पदासाठी प्रशिक्षणाकरीता निवड व प्रतीक्षा यादी
  1. Community Health Provider (CHP) या पदाचे प्रशिक्षणाचे आदेश घेण्यासाठी उपस्थित राहण्याबत
  2. प्रशिक्षणाकरीता निवड यादी
  3. प्रतीक्षा यादी:-एकत्रित खुला प्रवर्ग
  4. प्रतीक्षा यादी:-प्रवर्ग निहाय
1)दिनांक:-२३-०८-२०१८:-1) Community Health Provider (CHP) या पदासाठी तात्पुरती सुधारित  पात्र उमेदवारांची यादी.
2) Community Health Provider (CHP) या पदासाठी मूळ कागदपत्र पडताळणीनुसार तात्पुरती
 पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी.
1)तात्पुरती पात्र उमेदवारांची यादी
2)तात्पुरती अपात्र उमेदवारांची यादी
3) Community Health Provider (CHP) या पदासाठी प्राप्त अर्जासोबाबत (सादर केलेल्या छायांकित कागदपत्रांच्या आधारे ) तात्पुरती पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
4) जाहिरात
5) शुद्धिपत्रक