सामान्य प्राशासन विभाग यंत्रणा विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
. जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या नियमकालिक बदल्या सन २०१९ समुपदेशन वेळा पत्रक बाबत   08
मे , 2019
. जिल्हा परिषद भरती 2019 स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाच्या अहरतेबाबत शुद्धीपत्रक.   04
एप्रिल , 2019
. जिल्हा परिषद अधिकारी / कर्मचारी यांचे मुख्यालयातील वास्तव्या बाबत व रजा मंजुरी बाबत. .   25
फेब्रुवारी , 2019
. स.प्र.अ,क.प्र.अ आणि वरिष्ठ सहायक पदावर पदोन्नती दिल्याबाबत आदेश . .   20
फेब्रुवारी , 2019
. सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-२५-०५-२०१८:-प्रशासकीय / विनंती / आपसी बदली आदेश . .   25
मे , 2018
. सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-२९-०१-२०१८:-जिल्हा सेवा वर्ग-०३ संवर्गातील विस्तार अधिकारी सांख्यिकी,वरिष्ठ साहाय्यक,कनिष्ठ साहाय्यक,वाहन चालक यांची दिनांक ०१-०१-२०१८ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची. .   29
जानेवारी , 2018
. जेष्ठता यादी.:-दिनांक:-15-11-2017:-सामान्य प्रशासन विभाग:-अनुकंप्पा तत्त्वावरील परिपूर्ण प्रस्तावाची जेष्ठता यादी 2017. .   15
नोव्हेंबर , 2017
. परिपत्रक:-दिनांक:-०९-११-२०१७:-अभिलेखे नाशन करणे बाबत. .   09
नोव्हेंबर , 2017
. परिपत्रक:-दिनांक:-०६-११-२०१७:-अट नमूद न करता व अट नमूद करून गट-ड पदावर नियुक्त कर्मचारी यांची जेष्ठता यादी २०१७.. .   06
नोव्हेंबर , 2017
1 परिपत्रक:-सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.लातूर. .   29
मार्च , 2017
2 जिल्हा परिषद कर्माचा-यांच्या नियतकालिक बदल्याबाबत व वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी २०१७, कक्ष अधिकारी,अधीक्षक,विस्तार अधिकारी(सां),वरिष्ठ सहाय्यक,कनिष्ठ सहाय्यक, .   29
मार्च , 2017
3 जि.प.विधिज्ञ(कांदेविषयक सल्लागार) आदेश .   08
डिसेम्बर , 2016
4 श्री सिरसाठे याना सहशिक्षक पदावरून तात्पुरते दूर करुण निलंबित करीत असले बाबत.   03
डिसेम्बर , 2016
5 खरेदी समिती आदेश.   24
नोव्हेंबर, 2016
6 अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना .   23
नोव्हेंबर, 2016
7 मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जि.प.नियंत्रणाखालील खाते प्रमुख,गट विकास अधिकारी व कार्यालय प्रमुख यांना प्रदान केलेल्या अधिकार बाबत.   29 ऑक्टोबर,2016
8 पदोन्नती आदेश:- वाहन चालक   29 ऑक्टोबर,2016
9 पदोन्नती आदेश:- नाईक (हवालदार)   29 ऑक्टोबर,2016
10 पदोन्नती आदेश:- वरिष्ठ साहाय्यक   29 ऑक्टोबर,2016
11 वरिष्ठ साहाय्यक मर्यादित स्पर्धात्मक विभागीय परीक्षा 2015 .   27 ऑक्टोबर,2016
12 "वाचन प्रेरणा दिन" व "मराठी भाषा गौरव दिन" च्या अनुषंगाने विविध उपक्रमांचे आयोजना बाबत.   19 ऑक्टोबर, 2016
13 आपले सरकार-तक्रार निवारण प्रणालीसाठी कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत.. 10 ऑक्टोबर, 2016
14 जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व खात्यातील अधिकारी कर्मचारी यांचि पदोन्नती करणे बाबत. 15 सप्टेंबर,  2016
15 जिल्हा परिषदे मधील गट-क व गट-ड मधील पदोन्नतीचे पदे भरण्यासाठी समिती गठीत करणे बाबत . 15 सप्टेंबर,  2016