पशुसंवर्धन विभाग यंत्रणा विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
. पशुसंवर्धन विभाग :-दिनांक:-०९-११-२०१७:- अनुसूचित जाती दुधाळ / शेळी गट वाटपासाठी निवड यादी सन २०१६-१७ . 09 नोव्हेंबर ,2017
- प्रेस नोट: पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याबाबत . 13 सप्टेंबर ,2017
1 पदोन्नती आदेश . 27 जुलै ,2017
2 अंतर जिल्हा बदली आदेश . 27 जुलै ,2017
3 प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रसिद्धी बाबत . 03 मे ,2017
4 दिनांक:-०८-१२-१६ रोजीच्या विशेष घटक योजने अंतर्गत लाभार्त्यांची निवड समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. . 08 डिसेंबर ,2016
5 श्रीमती कुरुकवाड कविता गोविंदराव(पशुधन पर्यवेक्षक प.स.देवणी ) यांना जि.प.सेवेतून काढून टाकण्याची शास्ती देण्यात येत आहे. 23 नोव्हेंबर ,2016
6 श्री खरात सोमनाथ भाऊराव (पशुधन पर्यवेक्षक)यांना जि.प.सोलापूरने दिलेल्या पद्स्थपनेच्या ठिकाणी उपस्थित होण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे. 23 नोव्हेंबर ,2016
7 पदोन्नती आदेश:- श्री.दांडगे.बी.एस.पशुधन पर्यवेक्षक पदस्थापना ठिकाण:-पशुवैद्यकीय दवाखाना तळणी,ता,औसा . 29 ऑक्टोबर,2016
8 पदोन्नती आदेश:- व्रणोपचाराक वर्ग-4 . 29 ऑक्टोबर,2016
9 सर्व जण माहिती अधिकारी तथा पशुधन विकास अधिकारी यांना कळविण्यात येते की,माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहितीची मागणी करणा-या अर्जदारास 30 दिवसाच्या आत माहिती देणे बाबत. . 21 ऑक्टोबर,2016
10 दिनांक-2 ऑक्टोबर ,2016 रोजी होणं-या ग्रामसभेमध्ये पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणार-या योजनांची व लाभार्थ्याची माहिती प्रसिद्ध करणे बाबत. . 30 सप्टेंबर,2016
11 जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ,जिल्हा परिषद लातूर यांचा माहे ऑक्टोबर 2016 चा संभाव्य दौरा कार्यक्रम. -
12 सर्व रोग निदान शिबीर वर्ष 2016-2017 चा एकत्रित अहवाल . -
13 दुधाळ जनावर गट वाटपासाठी निवड यादी सन १६-१७ . -