जाहिरात:-दि.10-08-2017:-जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन:-डिझेलवर चालना-या सुस्थितीत इंजिन युक्त तवेरा,स्कॉर्पिओ ,बोलेरो एर्टिगा,एन्जॉय ,इत्यादी भाडेतत्वावर घेणे बाबत. .

निविदा:-दि.03-08-2017:-जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन:-माहिती शिक्षण संवाद साहित्य पुरवठा करणे बाबत. .

पशुसंवर्धन विभाग:-दि.27-07-2017:-पदोन्नती आदेश. .

पशुसंवर्धन विभाग:-दि.27-07-2017:-अंतर जिल्हा बदली आदेश. .

समाजकल्याण विभाग:-दि.24-07-2017:-शिष्यवृत्ती बाबत प्रस्ताव दाखल करण्याबाबत प्रेस नोट. .

शासन निर्णय:सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग:-01-07-2017:-अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सुधारीत नियमावली. .

शासन निर्णय:सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग:-01-07-2017:-इयत्ता 10वी व 12वी च्या परीक्षेत विशेष उल्लेखनीय यश मिळविणाऱ्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुलामुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणेबाबत. .

शिक्षण विभाग प्राथमिक:-दि.३०-०६-२०१७:-सह शिक्षक संवर्गाचा रिक्त पदाचा अहवाल दिनांक ३१ मे २०१७ आखेर दिनांक २८ जून २०१७ रोजीचा. . .

समाज कल्याण विभाग:-दि.२८-०६-२०१७:-दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणार्थ राबविण्यात येणा-या सन २०१७-१८ या वर्षातील यॊजनांची माहिती. .

समाज कल्याण विभाग:-दि.२३-०६-२०१७:-सन २०१६-१७ या वर्षाची अपंग शिष्यवृत्ती यादी. .

शासन निर्णय:14-06-2017:-सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग:-शेतक-यांना खरीप हांगामासाठी कर्ज मंजूर करण्याबाबत. .

शिक्षण विभाग(प्रा.):-13-06-2017:-लातूर जिल्हा परिषदेमधून इतर जिल्हा परिषदेस आंतरजिल्हा बदलीने जाणा-या शिक्षकांची यादी. .

सुधारित दिनांक:12-06-2017 शिक्षण विभाग(प्रा.):- 1)मुख्याध्यापक
2) सहशिक्षक
3)प्राथमिक पदवीधर जिल्हास्तरीय बदलीसाठी अंतिम जेष्ठता यादी.

शासन निर्णय:05-06-2017:-कृषी,पशुसंर्धन:-राज्यात मेंढी पालनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना " या नावाने 6 मुख्य घटकांसह नवीन योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. .

प्रेस नोट:-03-06-2017:-पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रसिद्धी बाबत. .

शासन निर्णय:30-05-2017:-शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग:-शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या प्रतिस्वाक्षरीची पध्दत बंद करणेबाबत. .

शासन परिपत्रक:-:२२ मे २०१७ घरबांधणी अग्रीम-अग्रीमावरील व्याज आकारणीबाबत. . जि.प.सर्वसाधारण बदल्या २०१७ दिनांक ३१-०५-२०१७ अखेर रिक्त पदाचा अहवाल सा.प्र.वि.संवर्ग. . सामान्य प्रशासन विभाग:-विनंती / प्रशासकीय कारणावरून करावयाच्या बदल्या बाबत सर्वसाधारणबदली प्रक्रिया २०१७ . .

पंचायत विभाग:-विनंती / प्रशासकीय कारणावरून करावयाच्या बदल्या बाबत सर्वसाधारणबदली प्रक्रिया २०१७ . .

महिला व बालकल्याण विभाग:-विनंती / प्रशासकीय कारणावरून करावयाच्या बदल्या बाबत सर्वसाधारणबदली प्रक्रिया २०१७ . .

आरोग्य विभाग:-विनंती / प्रशासकीय कारणावरून करावयाच्या बदल्या बाबत सर्वसाधारणबदली प्रक्रिया २०१७ . .

अर्थ विभाग:-विनंती / प्रशासकीय कारणावरून करावयाच्या बदल्या बाबत सर्वसाधारणबदली प्रक्रिया २०१७ . .

पशुसंवर्धन विभाग:-विनंती / प्रशासकीय कारणावरून करावयाच्या बदल्या बाबत सर्वसाधारणबदली प्रक्रिया २०१७ . .

कृषी विभाग :-कृषी अधिकारी / विस्तार अधिकारी (कृषी ) सर्वसाधारण बदली २०१७ . .

बांधकाम विभाग :-विनंती / प्रशासकीय कारणावरून करावयाच्या बदल्या बाबत सर्वसाधारणबदली प्रक्रिया २०१७. .

लघु पाटबंधारे व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-विनंती / प्रशासकीय कारणावरून करावयाच्या बदल्या बाबत सर्वसाधारणबदली प्रक्रिया २०१७. .

सुधारित:-जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्माचा-यांच्या बदल्यांच्या धोरणांची अमंलबजावणी बाबत. .

शासन निर्णय:06-05-2017:सामान्य प्रशासन विभाग:-अर्जदाराने दिलेल्या पर्यायानुसार शासकीय निवासस्थान वाटप केल्यानंतर ते स्वीकारण्याबाबत.. .

शासन निर्णय:06-05-2017:-सामान्य प्रशासन विभाग:-प्रशासकीय विभागांतर्गत कार्यालयीन व संगणक साहित्य खरेदीसाठी समिती गठीत करणेबाबत.. .

शासन निर्णय:06-05-2017:-सामान्य प्रशासन विभाग:-विभागीय चौकशी प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना अवलंबवयाच्या कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने सुचवावयाच्या सुधारणांसंदर्भात करावयाच्या सूचनांकरीता मुदतवाढ देण्याबाबत. .

शासन निर्णय:06-05-2017:-कृषी विभाग:-कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांच्या (कापूस, ऊस) वार्षिक कृती आराखडयाची सन 2017-18 मध्ये अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. .

दि.05 मे 2017:-सामान्य प्रशासन विभागातील २४ ते ३० महिन्यात सेवा निवृत्त होणा-या कर्माचा-यांची यादी .. .

संवर्ग निहाय व विभाग निहाय अंतिम सेवा जेष्ठता यादी दिनांक ०१-०१-२०१७ १)स.प्रा.वि २)आरोग्य ३)शिक्षण विभाग प्राथमिक ४)पशुसंवर्धन विभाग ५)कृषी ६)पंचायत ७)महिला व बालकल्याण ८ )वित्त विभाग ९)लघु पाटबंधारे .

शासन निर्णय:दि.26 एप्रिल 2017 तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी खर्च करण्यास मुदत वाढ मिळणे बाबत. .

शासन निर्णय:दि.24 एप्रिल 2017 जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यासाठी सुधारित धोरण . .

शासन निर्णय:दि.15 एप्रिल 2017 जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदलीसाठी सुधारित धोरण. .

दिनांक:-२४-०४-२०१७ प्रेस नोट:-अपंगांना ओळख पत्र देणे ही सेवा महाऑनलाईनद्वारे अपंग अर्जदाराचे अर्ज ऑनलाईन भरणे बाबत.. .

दिनांक:-२४-०४-२०१७ रा.प.महामंडळाच्या बस्थानकावर रिक्त झालेल्या उपहारगृह या वाणिज्य आस्थापनेसाठी फक्त महिला बचत गटाकडून ई-निविदा मागविण्याबाबत. .

दिनांक:-२४-०४-२०१७ जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्माच्या-यांच्या बदल्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बाबत . .

दिनांक:-१३-०४-२०१७ मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी सेवा जेष्टतेनुसार पात्र असलेल्या शिक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी संवर्गनिहाय सन 2017. .

दिनांक:-१३-०४-२०१७ दिनांक ०९-०४-२०१७ रोजी मुख्याध्यापक पदावर समुपदेशनाद्वारे पदस्थापना दिलेल्या उमेदवारांची यादी. .

दिनांक १०-०४-२०१७:- सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्था प्रस्ताव आमंत्रित करणे बाबत . .

दिनांक ०७-०४-२०१७:-जाहीर फेर ई-निविदा:- सर्व शिक्षा अभियान,जिल्हा परिषद लातूर या कार्यालयासाठी खाजगी वाहन एक वर्षासाठी दैनिक तत्वावर लावायचे आहे.याकरिता वाहनधारकांकडून निविदा मागविण्यात येत आहे. .

दिनांक ३१-०३-२०१७:-आपसी आंतरजिल्हा बदलीबाबत सहशिक्षकांची यादी सन २०१६-१७ शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद लातूर. .

परिपत्रक:-दिनांक २९-०३-२०१७:-सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.लातूर. .

दिनांक २९-०३-२०१७ :-जिल्हा परिषद कर्माचा-यांच्या नियतकालिक बदल्याबाबत व वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी २०१७, कक्ष अधिकारी,अधीक्षक,विस्तार अधिकारी(सां),वरिष्ठ सहाय्यक,कनिष्ठ सहाय्यक. .

दिनांक २३-०३-२०१७:-मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारांनी दिनांक ०७-०४-२०१७ रोजी समुपदेशनासाठी उपस्थित राहणेबाबत,स्थळ स्थायी समिती सभागृह जि.प.लातूर. .

दिनांक २२-०३-२०१७:- आपसी आंतरजिल्हा बादलीने या जिल्हा परिषदेकडे जाणा-या / येणा-या सह-शिक्षकांची यादी,शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद लातूर. प्राप्त प्रस्तावाची यादी (स.शि)२८-०२-२०१७ अखेर. .

दिनांक १७-०३-२०१७:- सन २०१६-१७ च्या संचमान्यते प्रमाणे मुख्याध्यापक संवर्गाचा रिक्त पदाचा अहवाल दिनांक २८ फेब्रुवारी (शिक्षण विभाग प्राथमिक). २०१७. .

दिनांक १५-०३-२०१७ एस.एस.सी .व टंकलेखन परिक्षा उत्तीर्ण असलेल्या जिल्हा सेवा वर्ग-४ परिचर पदावर कार्यरत कर्मचा-यांची वर्ग-३ पदावर पदोन्नतीसाठी दिनांक ०१-०१-२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

दिनांक १४-०३-२०१७ मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी सेवा जेष्टतेनुसार पात्र असलेल्या शिक्षक संवर्गाची प्रवर्ग निहाय अंतिम जेष्ठता यादी सन-२०१७ अ.क्र.१ ते १३० सेवाजेष्ठतेनुसार पात्र शिक्षक संवर्गातील कर्मचारी यादी. .

दिनांक ०७-०३-२०१७ समाज कल्याण विभाग जि.प.लातूर दरपत्रक:-मिरची कांडप यंत्राचे दरपत्रक मिळने बाबत .

जाहिरात:-महाराष्ट्र राज्य पोलीस शिपाई भरती सन २०१७ लातूर जिल्हा पोलीस शिपाई २०१७. .

माहे ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतीची तपशीलवार माहिती जिल्हा परिषद लातूर. .

शासन निर्णय:दि.27 फेब्रुवारी 2017 जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदलीसाठी सुधारित धोरण. .

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०१७ निवडून आलेल्या निवडणूक विभाग निर्वाचक गणातील सदस्यांची यादी. .

शासन निर्णय:दि.18 फेब्रुवारी 2017 राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना “ राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना ” सुरू करणे बाबत. .

शासन निर्णय:दि.14 फेब्रुवारी 2017 अंगणवाडी सेविका मिनी अंगणवाडी सेविका,मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीव्दारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत. .

जिल्हा वार्षिक योजना ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण सन १६-१७ .

शासन निर्णय:दि.07 फेब्रुवारी 2017 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन २०१७-१८ करिता र्र्वखोली बांधकामे व इतर कामांसाठी एकक किंमत निश्चित करणेबाबत. .

शासन निर्णय:दि.21 जानेवारी २०१७ कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध केंद्र व राज्य योजनांतर्गत अनुदानावर वाटप करावयाच्या कृषी औजारासंदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना राबविण्या बाबत. .

जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (सांखिकी) संवर्गातील कर्मचारी दि.०१-०१-२०१७ तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

जिल्हा सेवा वर्ग-३ वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील कर्मचारी दि.०१-०१-२०१७ तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

जिल्हा सेवा वर्ग-३ कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील कर्मचारी दि.०१-०१-२०१७ तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

जिल्हा सेवा वर्ग-३ वाहन चालक संवर्गातील कर्मचारी दि.०१-०१-२०१७ तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. .

शासन निर्णय:दि.10 जानेवारी २०१७ शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील 25 टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविणेबबत. .

शासन निर्णय:दि.10 जानेवारी २०१७ स्वामी विवेकानंद यांची जयंती साजरी करण्याबाबत. .

शासन निर्णय: दि.७ जानेवारी २०१७ रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत घरकुलाकरीता द्यावयाच्या अनुदानाबाबत. .

जाहीर प्रगटन:- जिल्ह्ययातील पंचायत समित्या मधील सभापती पदाच्या आरक्षणाबाबत. .

सुधारित प्रशासकीय मान्यता आदेश:-उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करणे सांकेतांक क्रमांक:22108503. .

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा:-रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत मंजुरीची यादी, अहमदपूर,औसा,उदगीर,चाकूर,देवणी,शिरूर-अनंतपाळ .

शासन निर्णय:-सन 2017 मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. .

प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).प्रा.आ.केंद्र व उपकेंद्राचे देखभाल दुरुस्ती योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108512. .

प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बांधकाम व विस्तारीकरण योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108521. .

प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करणे योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108503. .

शासन निर्णय:-"विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वास्तुस्वरूपात मिळणा-या लाभाचे हस्तांतरण ,रोख स्वरूपात थेट लाभार्त्यांच्या बँक खात्यात करणेबाबत". .

शासन निर्णय:-सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह कारणा-या मागासवर्गीय दांपत्यासाठी असलेल्या कन्यादान योजनेत बदल अनुदानात वाढ. .

शासन परिपत्रक:-ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची कर्तव्य सूची. .

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

"समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना" सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपणे राबविण्याबाबत. .

लातूर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने येणार-या अनु-जाती संवर्गातील शिक्षकांची यादी. .

>

शासन निर्णय:-जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनातील राखून ठेवलेल्या 3% निधीबाबत . .

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .

ग्रामपंचायत कर्मचारी दिनांक 01-01-2014 ची अंतिम जेष्ठता सूची. .

राष्ट्रीय ग्रामीन आरोग्य आभियान आरोग्य विभाग जि.प.लातुर मोबाईल मेडिकल युनिट प्रकल्प आरखडा २०१६-१७.