दिनांक:-२२-०७ -२०१९:-आरोग्य विभाग:- आरोग्य विभाग अंतर्गत अंशकालीन स्त्री परिचर पदभरती जाहिरात सन-२०१९ सोबत अर्जाचा नमुना .

दिनांक:-०९-०७-२०१९:-आरोग्य विभाग:- जिल्हा लातूर समुदाय आरोग्य अधिकारी पद भरती बाबत पात्र / अपात्र उमेवारांची यादी. .

दिनांक:-०९-०७-२०१९:-आरोग्य विभाग:- जिल्हा उस्मानाबाद समुदाय आरोग्य अधिकारी पद भरती बाबत पात्र / अपात्र उमेवारांची यादी. .

दिनांक:-०९-०७-२०१९:-आरोग्य विभाग:- जिल्हा नांदेड समुदाय आरोग्य अधिकारी पद भरती बाबत पात्र / अपात्र उमेवारांची यादी. .

दिनांक:-१९-०६-२०१९:-सामान्य प्रशासन विभाग:-अट नमूद न करता व अट नमूद न करुण गट ड पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या उमेदवारांची जेष्ठता यादी .

दिनांक:-३१-०५-२०१९:-अनुकंपा व ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे नियुक्ती आदेश जि.प.लातुर .

दिनांक:-२९-०५-२०१९:- मे 2019 सर्व साधारण बदली प्रक्रिया प्रशासकीय / विनंती /प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश जि.प.लातुर .

--> --> --> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .