दिनांक:-०४-०८-२०२० :-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद लातूर पद भरती जाहिरात अ.क्र. १ ते ७ पदांच्या थेट मुलाखती दर महिन्याचा १ व १५ तारखेला कार्यालयीन सुट्टी वगळून तसेच कार्यालयीन दुस-या दिवशी सकाळी ११:०० वाजता. मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर यांच्या दालनात. .

दिनांक:-२८-०७-२०२०:-जिल्हा परिषद कर्माचारी यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद बदली प्रक्रिया २०२०-२०२१ सामान्य प्रशासन विभाग बदली आदेश प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:२८-०५-२०२०:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातुर अनुकंपा जेष्ठता सुची २०२०. .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-सामान्य प्रशासन विभाग:- जिल्हा सेवा वर्ग-३ सहायक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूचि

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-अहमदपुर तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-जळकोट तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-रेनापुर तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-शिरूर अनंतपाळ तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-निलंगा तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२४-०४-२०२०:-लातूर जिल्हा अँटी कोरोना फोर्स List .

--> --> --> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .