दिनांक:-२८-११-२०१९:-सूचना:-आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर:-योग टीचर भरती करणे बाबत जाहिरात. .

दिनांक:२२-११-२०१९:-सूचना:-आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर:-सन २०१९ अंशकालीन स्त्री परिचर भरती प्रक्रिया तात्पुरती निवड यादी. .

दिनांक:२१-११-२०१९:-सूचना:-आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर:-सन २०१९ अंशकालीन स्त्री परिचर भरती प्रक्रिया तात्पुरती निवड यादी. .

दिनांक:१६ -११-२०१९:-सूचना:-आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर:-सन २०१९ अंशकालीन स्त्री परिचर भरती प्रक्रिया तोंडी मुलाखत बाबत. .

दिनांक:१3-०९-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-Staff Nurse Final Selection List .

दिनांक:१3-०९-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-Staff Nurse Final Merit List .

दिनांक:१3-०९-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-Provisional Merit and Selection List of Diffrant Post (IFM,Pharmacist). .

दिनांक:०८-०९-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-एनएचएम अंतर्गत कंत्राटी पदांच्या मूळ कागदपत्र पडताळणी व वेळापत्रक बाबत .

दिनांक:०८-०९-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाचे प्रशिक्षण केंद्र वाटप करिता तिसरी फेरी करिता उमेदवारांची यादी. .

दिनांक:०४-०९-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य आधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वाटप करण्यासाठी तिस-या फेरीचे समुपदेशन दिनांक-०९-०९-२०१९ सकाळी ९:०० वाजता पुणे येथे घेण्यात येणार आहे. .

दिनांक:०७-०९-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-एनएचएम IPHS अंतर्गत कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांच्या समुपदेशना बाबत .

दिनांक:०७-०९-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-एनएचएम अंतर्गत कंत्राटी पदांच्या मुलाखती व समुपदेशना बाबत वेळापत्रक . .

दिनांक:२२-०८-२०१९:-आरोग्य विभाग:-अंशकालीन स्त्री परिचर पदांची जाहिरात बाबत .

दिनांक:-२२-०८ -२०१९:-पंचायत विभाग:-मंजुरी आदेश:- ग्रामपंचायतींना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान वाटप यादी. .

दिनांक:२०-०८-२०१९:-सामान्य प्रशासन विभाग:-स.प्रा.वि.प्रवर्गातील पदोन्नती आदेश. .

दिनांक:१४-०८-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य आधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वाटप करण्यासाठी दुस-या फेरीचे समुपदेशन दिनांक-१६-०८ -२०१९ सकाळी ९:०० वाजता औरंगाबाद येथे घेण्यात येणार आहे .

दिनांक:-०९-०८-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य आधिकारी दिनांक 06-08-२०१९ रोजी अनुउपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे समुपदेशन बाबत. .

दिनांक:-०५ -०८ -२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य आधिकारी पदांचे प्रशिक्षण केंद्र वाटप बाबत महत्वाची सूचना. .

दिनांक:-०४-०८ -२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य आधिकारी पदांचे प्रशिक्षण केंद्र वाटप समुपदेशन दिनांक ०६-०८ -२०१९ स्थळ:-बिडवे लॉन्स मंगल कार्यालय,छत्रपती चौक,औसा रोड लातूर ठीक सकाळी ९:०० वा मूळ कागदपत्रासह उपस्थित राहावे. .

दिनांक:-२९-०७ -२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-जिल्हा आरोग्य सोसायटी लातूर अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची पदभरती जाहिरात सोबत अर्जाचा नमुना. .

दिनांक:-२२-०७ -२०१९:-आरोग्य विभाग:- आरोग्य विभाग अंतर्गत अंशकालीन स्त्री परिचर पदभरती जाहिरात सन-२०१९ सोबत अर्जाचा नमुना .

दिनांक:-१२-०७-२०१९:-पंचायत विभाग:-अंतर जिल्हा बदलीने प्राप्त प्रस्तावांची यादी माहे डिसेंबर २०१८ अखेर जेष्ठता यादी .

दिनांक:-३१-०५-२०१९:-अनुकंपा व ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे नियुक्ती आदेश जि.प.लातुर .

दिनांक:-२९-०५-२०१९:- मे 2019 सर्व साधारण बदली प्रक्रिया प्रशासकीय / विनंती /प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश जि.प.लातुर .

--> --> --> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .