जिल्हा परिषद शासन निर्णय / विभागाशी संलग्न परिपत्रके

क्रमांक विभागाचे नाव शासन निर्णय विभागाशी संलग्न परिपत्रके
1 सामान्य प्राशासन विभाग. शासन निर्णय परिपत्रके
2 वित्त विभाग शासन निर्णय परिपत्रके
3 आरोग्य विभाग शासन निर्णय परिपत्रके
4 पंचायत विभाग शासन निर्णय परिपत्रके
5 क्रषी विभाग शासन निर्णय परिपत्रके
6 पशुसंवर्धन विभाग शासन निर्णय परिपत्रके
7 बांधकाम विभाग शासन निर्णय परिपत्रके
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग शासन निर्णय परिपत्रके
10 लघु पाटबंधारे विभाग शासन निर्णय परिपत्रके
11 शिक्षण विभाग(प्रा) शासन निर्णय परिपत्रके
12 शिक्षण विभाग (माध्यमिक) शासन निर्णय परिपत्रके
13 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा शासन निर्णय परिपत्रके
14 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना शासन निर्णय परिपत्रके
15 समाज कल्याण विभाग शासन निर्णय परिपत्रके
16 सर्व शिक्षा अभियान शासन निर्णय परिपत्रके
       
s