लातूर जिल्हा,परिषद अंतर्गत नव्याने निवडुण आलेल्या मा.अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती विषय समिती तसेच सन्मा.जिल्हा परिषद सदस्य, व पंचायत समिती सभापती/उप-सभापती यांची तालुका,मतदार गट निहाय व मोबईल क्रमांकासह
सदस्यांची यादी.
अ.क्र. फोटो सन्मा.सदस्यांचे नाव व पत्ता   पत्ता तालुका मतदार गट दुरध्वनी क्रमांक
  1 No Image Found श्री.केंद्रे राहुल गोविंदराव
अध्यक्ष,जि.प.लातूर
मु.पो.कुमठा खु.ता.उदगीर, जि.लातूर
उदगीर लोहारा ९७६५५५५५५५ 
2 No Image Found श्रीम.सोळुंके भारतबाई
दगडू  
उपाध्यक्षा, जि.प.लातूर मु.सावनगीरा,पो.तळीखेड,ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा अंबुलगा बु. . ९५४५३४४४०७ 
3 No Image Found श्री.वाघमारे रोहिदास अंबादास   सभापती समाजकल्याण समिती,
जि.प.लातूर
 मु.पो.जानवळ, ता.चाकूर,
 जि.लातूर
चाकूर जानवळ ९९२१३२६४३२ 
4 No Image Found श्रीम. राठोड ज्योती बापूराव   सभापती महिला व बालकल्याण समिती, जि.प.लातूर मु.पो.कौळखेड,ता. उदगीर,
जि.लातूर
उदगीर निडेबन 9423061000
 7038584555 
No Image Found श्री.चिलकुरे गोविंद त्र्यंबकराव   सभापती, कृषी समिती ,पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समिती
मु.पो.कानेगाव,ता.शिरुर अ, जि.लातूर
शिरुर अ. साकोळ ९४२१२७६३६८  
९६०४५७५८७१ 
6 No Image Found श्रीम. घुले संगीता बाबासाहेब सभापती, अर्थ व बांधकाम समिती
 मु.पो.दवणगाव, ता.रेणापूर
रेणापूर कामखेडा ९८२२३३३०९०१
९०४५८८४०००
7 No Image Found श्री.जाधव माधव रंगनाथ सदस्य, जि.प.लातूर मु.पो.खंडाळी,.अहमदपूर,जि.लातूर अहमदपूर खंडाळी ९९७५११८१७६
8 No Image Found रिक्त  रिक्त अहमदपूर हाडोळती
9 No Image Found श्री.पाटील मंचकराव मोहनराव सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.शिरुर आजबंद, ता.अहमदपूर
अहमदपूर शिरुर ताजबंद ९४२२४६८८८३
८८८८००१०८६
10 No Image Found श्रीम. भिकाणे मुद्रीका शिवाजीराव सदस्या, जि.प.लातूर मु.पो.ढाळेगाव,ता.अहमदपूर जि.लातूर अहमदपूर अंधोरी ९६८९६७३८७७
11 No Image Found श्री. केंद्रे अशोक निवृत्तीराव सदस्य, जि.प.लातूर
मु.रुध्दा, पो.सांगवी सु. ता.अहमदपूर जि.लातूर
अहमदपूर किनगाव ९४२१०९४९९९
12 No Image Found श्रीम. सोनेवाड सुमन रामराव सदस्या, जि.प.लातूर
मु.टाकळगाव (का.) पो.परचंडा, ता.अहमदपूर जि.लातूर.
अहमदपूर सावरगाव रोकडा ९५७९७७५६२३
 ७७६८९२६१८५
13 No Image Found श्रीम. जाधव रुक्मीनबाई बाबुराव सदस्या, जि.प.लातूर
 मु.पो.विराळ, ता.जळकोट, जि.लातूर
जळकोट वांजरवाडा ९४२३३५१९६९
14 No Image Found श्री.तिडके संतोष नामदेवराव सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.कुणकी, ता.जळकोट, जि.लातूर
जळकोट माळहिप्परगा ९०१११११७७७
15 No Image Found श्रीम. परगे अनिता शिवाजी सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.घोणशी, ता.जळकोट, जि.लातूर
जळकोट घोणसी ९४२२०७२४८४
७०५७१६०३३० 
16 No Image Found श्रीम. पाटील शितल कल्याणराव सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.हाळी, ता.उदगीर,
जि.लातूर
उदगीर वाढवणा बु ९४०३५३९७९०
९९२३१००९२४ 
17 No Image Found श्रीम. बिरादार विजया बस्वराज  सदस्या, जि.प.लातूर मु.पो.तोंडार,ता. उदगीर,
 जि.लातूर
उदगीर तोंडार ९०११८७१३६४
18 No Image Found श्री.बिराजदार बस्वराज बाबाराव सदस्य, जि.प.लातूर मु.पो.कौळखेड,ता. उदगीर, जि.लातूर. उदगीर नळगीर ९८२२०२५१६१
19 No Image Found श्रीम.रोडगे उषा शंकर  सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.देवर्जन, ता.उदगीर,
जि.लातूर
उदगीर देवर्जन ९४२०२१३३५२ 
९७६५५४७८०३ 
20  No Image Found श्रीम.पाटील आशा ज्ञानेश्वर   सदस्या, जि.प.लातूर मु.पो.दावणगाव, ता.उदगीर, जि.लातूर उदगीर तोगरी ९८६०६१३०९३ 
21  No Image Found श्री.शिवशिवे पृथ्वीराज देवराव   सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.निडेबन, ता.देवणी,
जि.लातूर
देवणी बोरोळ ९८२३१५४३६० 
22 No Image Found श्री. तिरुके रामचंद्र पंढरीनाथ
 सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.सताळा बु. ता.देवणी ,
देवणी   वलांडी ९४२२६०००००
९९२३१०३५५५
23  No Image Found श्री.पाटील प्रशांत त्र्यंबकराव   सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.जवळगा, ता. देवणी,
 जि.लातूर
देवणी जवळगा ९६६५४९५३३३ 
९४२१४५१०५१ 
24  No Image Found श्री.कांबळे राजीव त्र्यंबकराव   सदस्य, जि.प.लातूर मु.पो.लक्कडजवळगा, ता.शिरुर अ., जि.लातूर शिरुर अ. येरोळ ८८०६१९०१११ 
25  No Image Found रिक्त   रिक्त चाकूर चापोली
26  No Image Found श्रीम. पाटील विमल प्रशांत   सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.शेळगाव, ता. चाकूर,
 जि.लातूर
चाकूर रोहिणा ९४०४६८२०१०  
९४२०२१२७७२
27  No Image Found रिक्त     रिक्त  
चाकूर वडवळ नागनाथ
28 No Image Found श्रीम.अर्जुने धनश्री राजेश   सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.सुगाव, ता. चाकूर,
जि.लातूर
चाकूर नळेगाव ९८६०३९४४८५ 
९९७०६१६१९५ 
29  No Image Found श्री.लहाने सुरेश ज्ञानेश्वर   सदस्य, जि.प.लातूर
मु.माकेगाव,पो.कोष्टगाव,ता.रेणापूर,
जि.लातूर
रेणापूर पानगाव ९९२२३५२५५५ 
30 No Image Found श्री गोडभरले सुरेंद्र शिवाजी   सदस्य, जि.प.लातूर
मु.रामवाडी ख.,पो.खरोळा,
जि.लातूर
रेणापूर खरोळा ८८८८२८५५२० 
31 No Image Found श्री.चेपट
 उद्धव माधवराव  
सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.पोहरेगाव, ता.रेणापूर,
जि.लातूर
रेणापूर पोहरेगाव ९६६५८२४२०६ 
32 No Image Found श्रीम. ढमाले शोभा पंडीत   सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.महापूर ता.जि.लातूर,
लातूर महापूर ९८५०१२२३२३ 
33 No Image Found श्रीम. शिंगडे अरुणा विशाल   सदस्या, जि.प.लातूर
मु.ममदापूर, पो.भातांगळी, ता.जि.लातूर,
लातूर भातांगळी ९०७५५५६६६६  
34 No Image Found श्रीम. जाधव साधना सुभाष   सदस्या, जि.प.लातूर मु.पो.महाराणाप्रताप नगर, ता.जि.लातूर
लातूर बाभळगाव ९५५२४२४७९२  
35 No Image Found श्रीम. थोरमोटे सोनाली रमेश   सदस्या, जि.प.लातूर मु.पो.वासनगाव, ता. जि.लातूर
लातूर पाखरसांगवी ९८९०३२२७०१ 
36 No Image Found श्री.वाघमारे परमेश्वर मारुती  सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.हरंगुळ बु., ता.जि.लातूर
लातूर हरंगुळ बु. ९७६३३८८६२४ 
37 No Image Found श्रीम. ढगे शिना भास्कर  सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.जवळा बु,
 ता.जि.लातूर
लातूर काटगाव. ९९६०४८२९७५  
38 No Image Found श्रीम. वाघमारे मनिषा श्यामसुंदर  सदस्या, जि.प.लातूर मु.पो.तांदुळजा,
 ता.जि.लातूर
लातूर गाधवड. ९९२३८९६२३४ 
39 No Image Found श्री.नाडे दिलीप नामदेवराव  सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.मुरुडेश्वर मंदिर जवळ,मुरुड,
 ता.जि.लातूर
लातूर मुरुड . ९४२२०७१८५३  
40 No Image Found श्रीम. शिंदे प्रिती सुरज  सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.निवळी,
 ता.जि.लातूर
लातूर निवळी . ९९७५७२१९०७ 
41 No Image Found रिक्त   रिक्त ,
 
लातूर एकुरगा .
42 No Image Found श्रीम.कांबळे कल्पना भागवत  सदस्या, जि.प.लातूर मु.गोंद्री,पो.हासेगाव,ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा हासेगाव . ९८२२५६१६४८ 
43 No Image Found श्रीम.कोलपाक दैवशाला प्रभाकर  सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.बुधोडा, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा अलमला . ९६५७८२८२१७ 
44 No Image Found श्रीम.शिंदे संगीता एकनाथ  सदस्या, जि.प.लातूर मु.किनीनवरे,पो.शेडोळ ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा खरोसा . ९७६३७४६२२७ 
45 No Image Found श्री.पाटील महेश वसंतराव  सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.तपसे चिंचोली, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा लामजना . ८८०६८२५००० 
46 No Image Found श्रीम. माने संगीता राजेंद्र   सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.आशिव, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा आशिव. ९८९०८०५१२७ 
47 No Image Found श्री.देशमुख धनंजय चंद्रसेन   सदस्य, जि.प.लातूर मु.पो.रामेगाव,ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा भादा. ९४२२४७०२३३ 
९९२३१५०७११ 
48 No Image Found श्री.लोखंडे नारायण लक्ष्मण   सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.उजनी, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा उजनी . ९४२३०७८९५४ 
49 No Image Found श्रीम.चव्हाण शालीनी रामदास   सदस्या, जि.प.लातूर मु.पो.देवताळा,ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा मातोळा . ९४२२३०८४३१ 
७०२०४३७४४३ 
50 No Image Found श्री.पवार सुभाष पांडुरंग  सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.तळणी, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा किल्लारी . ७७१९०१०००० 
९६५७४४२९३९ 
51 No Image Found श्रीम. धुमाळ कोमलबाई निळकंठराव   सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.सुगाव, ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा निटूर . ९६५७६८३४६४ 
९६५७९२९८७९ 
52 No Image Found श्री. दोरवे संजय सिताराम  सदस्य, जि.प.लातूर मु.नदीवाडी,पो.चिचोंडी, ता. निलंगा जि.लातूर निलंगा हलगरा ९९२१९११९५३
53 No Image Found श्रीम.हालसे कुसूम मुकुंदराव   सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.औराद श.ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा औराद श. . ८००७७८२२३८ 
 54 No Image Found श्री. लातूरे मिलींद मडोळप्पा
सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.कासार बालकुंदा, ता. निलंगा
निलंगा   कासार बालकुंदा   ९९२२५६९९३९ 
55 No Image Found श्री.बिराजदार धोंडीराम नामदेव   सदस्य, जि.प.लातूर मु.वडगाव,पो.शिवणी को.ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा शेडोळ. ९६२३६८५४०६ 
56 No Image Found श्री.वाघमारे संतोष संभाजी   सदस्य, जि.प.लातूर मु.पो.पानचिंचोली/निटूर,ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा मदनसूरी. ९८२२०८७७६३ 
57 No Image Found श्रीम.बरमदे अरुणा ज्ञानेश्वर   सदस्या, जि.प.लातूर
मु.पो.हासोरी बु. ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा सरवडी. ९९७०५८१२२२ 
७३८७७६७६५७ 
58 No Image Found श्री जाधव बजरंग भुजंगराव सदस्य, जि.प.लातूर
 मु.पो.नेलवाड, ता. निलंगा
निलंगा कासार शिरसी ८६५२३१५१५१
तालुका निहाय सन्मानीय सभापती यांची माहीती
अ.क्र. फोटो तालुका   पद  दुरध्वनी क्रमांक
1 No Image Found श्रीम.पाटील सरस्वती नामदेव सभापती, पंचायत समिती लातुर ९५७९६९९२३३  
2 No Image Found श्रीम.गायकवाड अर्चना अण्णासाहेब सभापती, पंचायत समिती औसा ९५२७४४०२४६
3 No Image Found श्री.मुळे शिवाजी ज्ञानोबा सभापती, पंचायत समिती उदगीर -
4 No Image Found श्रीम.जाभाडे गंगासागर व्यंकटी सभापती, पंचायत समिती अहमदपुर ९९२३५४९२६६ / ७०८३५१५१६५
5 No Image Found श्रीम.बिराजदार राधा सुरेश सभापती, पंचायत समिती निलंगा ९६७३७८२०११
6 No Image Found श्रीम.बडे जमुनाबाई माणिक सभापती, पंचायत समिती चाकूर ८००७४१०५८६
7 No Image Found श्री.सोनवणे रमेश रोहिदास सभापती, पंचायत समिती रेणापुर ९०४९४९७७७७
8 No Image Found श्री.ताकबीडे बालाजी निवृत्ती सभापती, पंचायत समिती जळकोट ९८८१२७७८९५
9 No Image Found श्रीम.पाटील सविता धनराज सभापती, पंचायत समिती देवणी -
10 No Image Found श्री.चलमले नरसिंह बाबुराव सभापती, पंचायत समिती शिरुर(अं) ८४५९१७८१०० / ९८२३९४६४७६
तालुका निहाय सन्मानीय उप-सभापती यांची माहीती
अ.क्र. तालुका  नाव  पत्ता  दुरध्वनी क्रमांक
1 लातूर श्री.उफाडे प्रकाश माणिक उप-सभापती, पंचायत समिती लातुर ९८५०२७८७४२
2 औसा श्रीम.काळे राजश्री विश्वास उप-सभापती, पंचायत समिती  औसा ९७६४६४१५००
3 निलंगा श्री.बोंडगे अंजली अनंत उप-सभापती, पंचायत समिती निलंगा ९८२३५४५५१०
4 उदगीर श्री.मरलापल्ले बाळासाहेब तात्यारेड्डी उप-सभापती, पंचायत समिती उदगीर ९४०४९४६००७
5 अहमदपूर श्री.गुट्टे बालाजी रामराव उप-सभापती, पंचायत समिती अहमदपूर ७७८८८७६३११
6 चाकूर श्री.लोणाळे सज्जन रामदास उप-सभापती, पंचायत समिती
चाकूर
९४२१४५१६३३
7 रेणापूर श्री.चव्हाण अनंत शरदराव उप-सभापती, पंचायत समिती रेणापूर ९४२३७३६३८४
8 शिरूर.अनंतपाळ श्री.जाधव उद्धव किशनराव उप-सभापती, पंचायत समिती शिरूर.अनंतपाळ ७३५०३०७१४९
9 देवणी श्री.पाटील शंकर रामचंद्र उप-सभापती, पंचायत समिती
देवणी
९४२३२६५६८०
10 जळकोट श्रीम.धर्माधिकारी सुनंदा रमेश उप-सभापती, पंचायत समिती जळकोट ९७६४६९०३५८
         
संकेतस्थळ निर्मिती व देखभाल -सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,लातुर © 2015