जिल्हा परिषद विभाग व संवर्ग निहाय जेष्ठता सूची

क्रमांक विभागाचे नाव दि.०१-०१-२०२३ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
1 सामान्य प्राशासन विभाग. 1)कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची दि.०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
2)सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांची दि.०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची.
3)कनिष्ठ सहाय्यक यांची दि.०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे
4)वरिष्ठ सहाय्यक यांची दि.०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे  
5)विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) दि.०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
6)लघुलेखक दि.०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
7)वाहन चालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१-०१ -२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची
9) अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबतची अंतिम जेष्ठता सूची सन २०२२
10)अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना.
11)एस.एस.सी व टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण परिचर पदावरून वर्ग ३ पदोन्नतीसाठी अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२३    
12)जिल्हा सेवा वर्ग-४ मधील नाईक / परिचारांची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची    
13) अट नमूद करुन अनुकंपा तत्वावर नियुक्त केलेल्या कर्मचारी यांची अंतिम जेष्ठता सूची २०२२  
14) सा.प्रा.वि.सर्व संवर्ग वास्तव्य जेष्ठता सूची २०२३  
15) सा.प्रा.वि.सर्वसाधारण बदल्या प्राप्त अर्ज माहिती २०२३  
2 वित्त विभाग ०१.०१.२०२३ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
3 आरोग्य विभाग दि.०१-०१-२०२३ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
4 पंचायत विभाग दि.०१-०१-२०२३ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
5 क्रषी विभाग दि.०१-०१-२०२३ अंतिम जेष्ठता सूची
6 पशुसंवर्धन विभाग दिनांक ०१.०१.२०२३ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
7 बांधकाम विभाग दि.०१.०१.२०२३ अंतिम जेष्ठता सूची
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग दिनांक ०१.०१.२०२३ अंतिम / तात्पुरती जेष्ठता सूची
9 लघु पाटबंधारे विभाग दि.०१.०१.२०२३ अंतिम जेष्ठता सूची
10 शिक्षण विभाग(प्रा) दिनांक ०१.०१.२०२३ अंतिम जेष्ठता सूची
1) सहशिक्षक अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२३.  
2) मुख्याध्यापक अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२३.
3) अराजपत्रित मुख्याध्यापक वर्ग-3 अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२३.  
4) विस्तार अधिकारी (शिक्षण) अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२३.
5) विस्तार अधिकारी (वरिष्ठ) अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२३.
6) केंद्रप्रमुख पदोन्नतीसाठी सेवा ज्येष्ठता यादी १७-०१-२०२४.  
7) माध्यमिक शिक्षक अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२३.  
8) प्रयोगशाळा सहायक अंतिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०२३.   
s