३१-०७-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी लातुर,खालील दिलेल्या पदाच्या पात्र / अपात्र यादी.

सर्व उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
1) Medical_Officer_MBBS:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी  
2) Staff Nurse:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी  
3)Cold Chain Technician: - A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी  
4) Counsellor:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी  
5) Gynecologists:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी  
6)Lab Tech:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी  
7) Paediatrician:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी  
8) Pharmacist RBSK:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी  
9) Physician Consultant Medicine:- A)पात्र यादी  
10) Physiotherapist:- A)अपात्र यादी  
11) Medical Officer RBSK:- A)अपात्र यादी  
12) Clinical Psychologist:- A)अपात्र यादी