जिल्हा परिषद अधिकारी लातूर
जिल्हा परिषदेअंतर्गत तक्रार संबंधीत विभागांच्या अधिकार्यांची यादी,(STD code - 02382)
अ.क्र. फोटो अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा अंतर्गत दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
  1 No Image Found श्री.एस.डी.जोशी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जि.प. लातुर
101 242970 221101 9422192230

ceozp.latur@maharashtra.gov.in


  2 No Image Found श्री.एस.डी.जोशी
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जि.प. लातुर
214 254418 - 9422192230 addlceolatur@gmail.com
3 No Image Found श्री.एस.डी.जोशी प्रकल्प संचालक - 243524 - 9422192230 pddrda.latur@gmail.com
4 No Image Found श्री.आर.आर.जवळगेकर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 310 245230 220433 9422471815 cafofdzplatur@gmail.com
5 No Image Found श्री.प्रभू जाधव उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सा) 102 242991 - 9422468855 dyceogenlatur@gmail.com
6 No Image Found श्री.यु.व्ही.साळुंके उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रा.प.) 103 245312 - 9421583979 dyceovplatur@gmail.com
7 No Image Found श्री.डी.एम.गिरी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(बा.क.) - 255708 - 9823102399 dyceoicdslatur@gmail.com
8 No Image Found श्री.के.व्ही.काळे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.पु/स्व.)(प्र) - 251855 - 8208518404 nbalatur@gmail.com
9 No Image Found डॉ.जी.जी.परगे जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 120 242806 - 9822502799 nhmlatur2015@gmail.com
10 No Image Found श्री.एस.जी.गंगथडे कर्यकारी अभियंता(बा.) 300 252506 - 9850485332 exenwlatur@gmail.com
11 No Image Found श्री.बी.आर.शेलार कर्यकारी अभियंता(ल.पा/पा.पु) 208 245307 - 7030068000 eebnlatur@rediffmail.com / eewslatur@gmail.com
12 No Image Found डॉ.वैशाली जामदार शिक्षणाधिकारी(प्राथ.) 304 245303 - 9423468219 mdm.latur@gmail.com
13 No Image Found श्री.ए.एस.उकिरडे शिक्षणाधिकारी(मा.) - - - 9403664541 rmsalatur22@gmail.com
14 No Image Found श्री.एस.आर.चोले क्रुषी विकास अधिकारी 318 259233 257824 8788955422 adolatur@gmail.com
15 No Image Found श्री.एस.एन.खामितकर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी(अति) 202 255092 - 8329140377 zpsamajkalyanlatur@gmail.com
16 No Image Found श्री.बी.यु.बोधनकर   जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 308 258664 221081 9819462220 daholatur11@gmail.com daholatur-mh@gov.in
17 No Image Found श्री.एम.एम.कुलकर्णी सहा.गट.विकास.अधिकारी , म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो.कक्ष, जिल्हा परिषद,लातूर. - 251855 - 9421485230 mregszpltr@gmail.com
18 No Image Found श्री.डी.ए.मोरे शिक्षण अधिकारी(निरंतर)अति.पदभार, जिल्हा परिषद,लातूर. - 253795 - 9422469183 -
तालुका निहाय गट-विकासआधिकारी यांची माहीती
अ.क्र. गट विकास अधिकारी यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.एम.एस.गोडभरले पंचायत समिती लातुर गट विकास अधिकारी 02382 242990 - 7588546233 bdolatur@gmail.com
2 श्री.एस.एम.भुजबळ पंचायत समिती औसा गट विकास अधिकारी 02383 222031 - 8380945077 bdoausa@gmail.com
3 श्री.ए.आर.चव्हाण पंचायत समिती उदगीर गट विकास अधिकारी 02385 256029 - 9075140053 bdoudgir@gmail.com
4 श्री.बी.आर.ढवळशंख पंचायत समिती अहमदपुर गट विकास अधिकारी 02381 262027 - 9405411822 stbdoapur@gmail.com
5 श्री.एम.एम.कुलकर्णी पंचायत समिती निलंगा गट विकास अधिकारी 02384 242033 - 9421485230 bdonilanga@gmail.com
6 श्री.व्ही.जी.लोखंडे पंचायत समिती चाकूर गट विकास अधिकारी 02381 258144 - 7588611300 bdochakur5@gmail.com
7 श्री.एम.वाय.अभंगे पंचायत समिती रेणापुर गट विकास अधिकारी 02382 233396 - 9420872017 bdorenapur2@gmail.com
8 श्री.एस.डी.गोस्वामी पंचायत समिती जळकोट गट विकास अधिकारी 02385 275776 - 8007621823 bdo.psjalkot@gmail.com
9 श्री.एम.बी.राऊत पंचायत समिती देवणी गट विकास अधिकारी 02385 269900 - 9021443185 bdodeoni@gmail.com
10 श्री.एन.एस.शेरखाने पंचायत समिती शिरुर(अं) गट विकास अधिकारी 02384 250390 - 9422816470 bdoshirura@gmail.com
तालुका निहाय साहाय्यक गट विकास अधिकारी यांची माहीती
अ.क्र. साहाय्यक गट विकास अधिकारी यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.एम.एस.गोडभरले पंचायत समिती लातुर साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02382 242990 - 7588546233 bdolatur@gmail.com
2 श्री.एस.जी.पाटील पंचायत समिती औसा साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02383 222031 - 9404682862 bdoausa@gmail.com
3 श्री.बी.डी.चव्हाण पंचायत समिती उदगीर साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02385 256029 - 8275942918 bdoudgir@gmail.com
4 श्री.एस.आर.यमूलवाड पंचायत समिती अहमदपुर साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02381 262027 - 9405502034 bdoahmedpur@gmail.com
5 श्री.एम.एम.कुलकर्णी पंचायत समिती निलंगा साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02384 242033 - 9421485230 bdonilanga@gmail.com
6 श्री.ए.जी.गोकणवार पंचायत समिती चाकूर साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02381 258144 - 8087385647 bdochakur@gmail.com
7 श्री.एस.डी.गोस्वामी पंचायत समिती रेणापुर साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02382 233396 - 8007621823 bdorenapur2@gmail.com
8 श्री.पाटील.ए.पी पंचायत समिती देवणी साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02385 269900 - 9421364425 bdodeoni@gmail.com
9 श्री.व्ही.के.मुंढे पंचायत समिती शिरुर(अं) साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02384 250390 - 9421457319 bdoshirura@gmail.com
जिल्हा उप-शिक्षणाधिकारी व तालुका निहाय गटशिक्षणाधिकारी यांची माहीती.
अ.क्र. गटशिक्षणाधिकारी यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 डॉ.वैशाली जामदार शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर शिक्षणाधिकारी(प्रा.) 02382-245303 - 9423468219 ssalatur@gmail.com
2 श्री.ए.बी.मोहरे शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर उप-शिक्षणाधिकारी 02382-245303 - 9703720228 mdmlatur@gmail.com
3 श्री.दशवंत विशाल शिक्षण विभाग(मा.) लातूर उप-शिक्षणाधिकारी(मा.) - - 8149535367 ssalatur@gmail.com
4 श्री.मोरे.डी.ए शिक्षण विभाग(मा.) लातूर उप-शिक्षणाधिकारी(मा.) - - 9422469183 rmsalatur22@gmail.com
5 श्री. क्षीरसागर.एस.व्हि शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर आधिक्षक वर्ग-2 02382 240210 - 9405386451 mdmlatur@gmail.com
6 श्री.ढाकणे.आर.बी शिक्षण विभाग(मा.) लातूर आधिक्षक वर्ग-2 - - 9423345261 mdmlatur@gmail.com
7 श्री..गायकवाड.पी.एम शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर लेखाधिकारी.शा.पो.अ.शिक्षण विभाग 02382 240210 - 9822268595 mdmlatur@gmail.com
8 श्रीमती.तृप्ती.व्ही.अंधारे पंचायत समिती लातुर गटशिक्षणाधिकारी 02382 240210 - 8698503503 beolatur@gmail.com
9 श्रीम.ए.आर.भंडारी पंचायत समिती औसा गटशिक्षणाधिकारी 02383 -220378 - 9422886101 beoausa@gmail.com
10 श्री.बी.ए.फुलारी पंचायत समिती उदगीर गटशिक्षणाधिकारी 02385 269935 - 9421953585 ssaudgir07@gmail.com
11 श्री.आजेगांवकर.ए.डी पंचायत समिती अहमदपुर गटशिक्षणाधिकारी 02381 262497 - 9881340670 brcahmedpur@gmail.com
12 श्रीम.एस.बी.सत्तारी पंचायत समिती निलंगा गटशिक्षणाधिकारी 02384 240529 - 9975306986 brcnilanga@gmail.com
13 श्रीमती.वंदना.पी.फुटाणे पंचायत समिती चाकूर(अति) गटशिक्षणाधिकारी 02381 252152 - 8208701581 beochakur@gmail.com
14 श्रीमती.वंदना.पी.फुटाणे पंचायत समिती रेणापुर गटशिक्षणाधिकारी 02382 233172 - 8208701581 brcrenapur@gmail.com
15 श्री.सी.एस.गावडे पंचायत समिती जळकोट गटशिक्षणाधिकारी 02385 275776 - 9822657943 brcjalkot@gmail.com
16 श्री कुलकर्णी.यु.एस पंचायत समिती देवणी गटशिक्षणाधिकारी 02385 269935 - 9421096444 brcdeoni@gmail.com
17 श्री.रवींद्र सोनटक्के पंचायत समिती शिरुर(अं) गटशिक्षणाधिकारी 02384 250842 - 9860494604 beoshirura@gmail.com
कार्यकारी आभियंता(बा)/उप कार्यकारी आभियंता(बा)/उप विभागीय आभियंता माहीती
अ.क्र. उप विभागीय आभियंता(बां)यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.ए.एन.गौरकर लातुर उप कार्यकारी आभियंता(बा) 02382-252506 - 9890194098 exenwlatur@gmail.com
2 श्री.एस.एस.पाटील उदगीर उप विभागीय आभियंता 02382-254585 - 9850485332 dyenwlatur@gmail.com
3 श्री.जी.जी.जाधव औसा उप विभागीय आभियंता 02383-222863 - 9890160677 dyenwausa@gmail.com
4 श्री.चांदणे.ए.जी निलंगा उप विभागीय आभियंता 02384 240222 - 9890603737 dyennilanga1@gmail.com
5 श्री.वासुदेवने.एम.एस उदगीर उप विभागीय आभियंता 02385-258072 - 9422072374 dyenwudgir@gmail.com
6 श्री.सावंत.एस.आर अहमदपुर उप विभागीय आभियंता 02381-263289 - 9860176651 dyworkzp@gmail.com
7 श्री.निकम.एस.टी
(प्रभारी )
चाकूर उप विभागीय आभियंता 02381-258072 - 8329288923 dyenwchakur@gmail.com
लघु पाटबंधारे उप विभागीय आभियंता माहीती
अ.क्र. उप विभागीय आभियंता(ल.पा) यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.बी.आर.शेलार लातूर उप कार्यकारी आभियंता(लपा/पापु विभाग ) - - 9422657906 -
2 श्री व्ही.बी.चव्हाण लातूर उप विभागीय आभियंता - - 9960249149 -
3 श्री जी.एस.देवणीकर निलंगा उप विभागीय आभियंता 02384-242067 - 9422014569 dyenminilanga@gmail.com
4 श्री.ए.आर.कसबे उदगीर उप विभागीय आभियंता 02385-252422 - 9890932992 dyenmiudgir@gmail.com
5 श्री.एस.आर.खोपडे जळ्कोट उप विभागीय आभियंता 02385- - 8484881144 -
6 श्री.एस.एस.आष्टागी अहमदपुर उप विभागीय आभियंता 02381-262121 - 9420332060 dyenmiahmedpur@gmail.com
7 श्री.एच.आर.नागदे रेणापुर उप विभागीय आभियंता 02382-233293 - 9403062042 dyenmirenapur@gmail.com
8 श्री.सी.व्ही.कस्तुरे औसा उप विभागीय आभियंता 02383-222189 - 9421370657 dyenmiausa@gmail.com
9 श्री.बी.आर.पामे देवणी उप विभागीय आभियंता - - 9422657020 -
10 श्री.के.जी.पवार लातूर उप अभियंता(यांत्रिकी) जि.प.उपविभाग ,लातूर - - 9822240235 -
11 श्री.एस.जी.अडबलवार लातूर उप अभियंता(देखभाल दुरुस्ती) जि.प.उपविभाग ,लातूर - - 9422469537 -
12 श्री.वाय.ए.दुबे लातूर सहा.भूवैज्ञानिक,लातूर - - 9423111303  
13 श्री.एस.ए.कुलकर्णी लातूर सहा.भूवैज्ञानिक,लातूर - - 9822343596  
14 श्रीम.एस.एस.गुर्वे लातूर सहा.भूवैज्ञानिक,लातूर - - 9096262535 -
वित्त विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.आर.आर.जवळगेकर लातुर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 02382 245230 220433 9422471815 cafolatur@gmail.com
2 श्रीम.जंपावाड.एस.बी लातुर उप.मु.ले.वि.अ 02382 245230   9607800999  cafolatur@gmail.com
3 श्री.सूर्यवंशी.एस.डी लातुर लेखाधिकारी 02382 245301 - 9003973231 cafolatur@gmail.com
4 श्री.मुंढे.बी.आर लातुर लेखाधिकारी 02382 245301 - 9421354325 cafolatur@gmail.com
5 श्री.सूर्यवंशी.टी.आर लातुर लेखाधिकारी(S.S.A) 02382 245301 - 9960305644 cafolatur@gmail.com
क्रूषी विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.एस.आर.चोले जिल्हा क्रूषी अधिकारी(सा.),जि.प.लातुर 02382 259233 - 8788955422 adolatur@gmail.com
2 श्री.एम.एस.क्षिरसागर मोहीम अधिकारी,जि.प.लातुर 02382 259233 - 9404957114 adolatur@gmail.com
3 श्री.बी.बी.तोष्णीवाल जिल्हा क्रूषी अधिकारी(विघयो),जि.प.लातुर 02382 259233 - 9423352581 adolatur@gmail.com
आरोग्य विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 डॉ.बी.एस.बरुरे जिल्हा प्रजनन व बाल आरोग्य अधिकारी(प्र) ,जि.प.लातुर 02382 242806 - 9423458822 -
2 डॉ.धनगे चंद्रज्योती रामदास आतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,जि.प.लातुर 02382 242806 - 8928906638 -
3 रिक्त साहा.जिल्हा आरोग्य अधिकारी(प्र),जि.प.लातुर 02382 242806 -   -
4 श्री.थोरात.आर.बी प्रशासन अधि, जि.प.लातुर 02382 242806 - 9405428577 -
5 डॉ.कुलकर्णी श्रीकांत भगवानराव साथरोग अधिकारी व जि.सर्व्हेक्षण अधि,जि.प.लातुर 02382 242806 - 9422717818 -
6 श्री.व्ही.एच.सानप सांख्यिकी अधिकारी(प्र),जि.प.लातुर 02382 242806 - 8806887189 -
तालुका आरोग्य अधिकारी
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 डॉ.सारडा.ए.जे तालुका आरोग्य अधिकारी,लतुर 02382 250971 - 9326154242 tholatur@rediffmail.com
2 डॉ.हिंडोळे.एस.एस तालुका आरोग्य अधिकारी,औसा 02383 222448 - 9422976909 thoausa@rediffmail.com
3 डॉ.देशमुख.एन.के तालुका आरोग्य अधिकारी,रेणापुर 02382 233293 - 9423348057 thorenapur@rediffmail.com
4 डॉ.बयास.बी.डी तालुका आरोग्य अधिकारी,अहमदपुर 02381 262568 - 9822958920 thoahmedpur@gmail.com
5 डॉ.पवार.एस.व्ही तालुका आरोग्य अधिकारी,उदगीर 02385 259638 - 9422472656 thoudgir@rediffmail.com
6 डॉ.आर.एच.पवार तालुका आरोग्य अधिकारी,शिरुर(अं) 02384 250841 - 9423075987 thos_anantpal@rediffmail.com
7 डॉ.गुरमे.डी.डी तालुका आरोग्य अधिकारी,देवणी 02385 269588 - 8308412409 thodeoni@rediffmail.com
8 डॉ.शेख.आर.आर तालुका आरोग्य अधिकारी,चाकूर 02381 252744 - 9422717818 thochakur@gmail.com
9 डॉ.एस.पी.कदम तालुका आरोग्य अधिकारी,निलंगा 02384 240766 - 9284770575 thonilanga@rediffmail.com
10 डॉ.पी.एस.कपसे तालुका आरोग्य अधिकारी,जळकोट 02385 275593 - 9422452107 thojalkot@rediffmail.com
11 आरोग्य विभाग .जि.प.लातूर अंतर्गत वैदयकीय अधिकारी यांची माहिती
पशूधन विकास अधिकारी,पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 डॉ.ए.डी.तेरखेडकर पशूधन विकास अधिकारी.(ता).,प.स.लातुर - - 9421306146 -
1 डॉ.एस.एन.जाधव पशूधन विकास अधिकारी.(वि).,प.स.लातुर - - 9960565076 -
2 डॉ.एच.जी.निंबाळकर पशूधन विकास अधिकारी. (वि).,प.स.औसा - - 9420847774 -
3 डॉ.के.एस.कोमावार पशूधन विकास अधिकारी.(वि).,प.स.निलंगा -   8482801045 -
4 डॉ.एस.बी.केंद्रे पशूधन विकास अधिकारी.(वि).,प.स.उदगीर -   9423791650 -
5 डॉ.कोकणे शिरीषकुमार पशूधन विकास अधिकारी,(वि).,प.स.अहमदपुर -   7588062552  
6 डॉ.एस.व्ही.पवार पशूधन विकास अधिकारी.प.स.रेणापुर -   7709053882 -
7 डॉ.एस.एस.फड पशूधन विकास अधिकारी,प.स.चाकुर -   9421371639 -
8 डॉ.व्ही.डी.सरवदे पशूधन विकास अधिकारी,प.स.देवणी -   9172054275 -
9 डॉ.बी.पी.बोडके पशूधन विकास अधिकारी,प.स.जळकोट -   9146376260 -
10 डॉ.एस.व्ही.देशपांडे पशूधन विकास अधिकारी,शिरुर(अं) -   9421873033 -
11 पशुसंवर्धन विभाग:- तालुका निहाय पशुधन विकास अधिकारी /सहा.पशुधन विकास अचधकारी / पशुधन पर्यवेक्षक यांची माहिती
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची माहीती,महिला व बाल विकास विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.बंडगर.बी.एम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,लातुर 02382 250208 - 8625820504 -
2 श्री.बंडगर.बी.एम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,मुरुड(प्र.) - - 8625820504 -
3 श्री.आर.एल.बनसोडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,रेणापुर - - 8698999499 -
4 श्री.गोरे.के.एल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,औसा - - 8380089100 -
5 श्री.व्ही.एम.मोरे(प्र) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,किल्लारी - - 9766256083 -
6 श्री.सुवर्णकार अनिल(प्र) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,निलंगा-1 - - 8275462505 -
7 श्री.पाटील.बी.पी (अतिरिक्त) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,निलंगा-2 - - 9403244738 -
8 श्री.मुंढे.व्ही.के साहाय्यक गट विकास अधिकारी (अतिरिक्त पदभार) - - 9421457319 -
9 श्री.बनसोडे.आर.एल  बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,उदगीर - - 8698999499 -
10 श्रीम.बिराजदार.एन.पी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,देवणी(अति. पदभार) - - 9923346770 -
11 श्री.यमूलवाड.(अति) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,जळकोट - - 9527901184 -
12 श्री.रायबोले.ए.बी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,अहमदपुर - - 9657879898 -
13 श्री.गोकणवार.ए.जी(अति) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,चाकुर - - 9850713999 -
संकेतस्थळ निर्मिती व देखभाल -सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,लातुर © 2015