जिल्हा परिषद अधिकारी लातूर
जिल्हा परिषदेअंतर्गत तक्रार संबंधीत विभागांच्या अधिकार्यांची यादी,(STD code - 02382)
12
अ.क्र. फोटो अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा अंतर्गत दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
  1 No Image Found श्री.अभिनव गोयल ,भा.प्र.से
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जि.प. लातुर
101 242970 221101 9557370640
  2 No Image Found श्री.प्रभू जाधव
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जि.प. लातुर
214 254418 - 9422468855
3 No Image Found श्रीमती.के.बी.क्षीरसागर प्रकल्प संचालक - 243524 - 9764745750
4 No Image Found श्री.आर.आर.जवळगेकर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 310 245230 220433 9422471815
5 No Image Found श्री.एन.एस.दाताळ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सा) 102 242991 - 9403246624
6 No Image Found श्री.डि.बी.गिरी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रा.प.) 103 245312 - 9271413141
7 No Image Found श्री.डी.एम.गिरी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(बा.क.) - 255708 - 9823102399
8 No Image Found श्री.के.व्ही.काळे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.पु/स्व.)(प्र) - 251855 - 8208518404
9 No Image Found डॉ.एच.व्ही.वडगावे जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 120 242806 - 9405844323
10 No Image Found श्री.एस.जी.गंगथडे कर्यकारी अभियंता(बा.) 300 252506 - 9850485332
11 No Image Found श्री.बी.आर.शेलार कर्यकारी अभियंता(ल.पा/पा.पु) 208 245307 - 7030068000
12 No Image Found श्रीमती.वंदना फुटाणे शिक्षणाधिकारी(प्राथ.) 304 245303 - 8275238788
13 No Image Found श्री.एन.एस मापारे शिक्षणाधिकारी(मा.) - - - 9766305919
14 No Image Found श्री.एस.आर.चोले क्रुषी विकास अधिकारी 318 259233 257824 8788955422
15 No Image Found श्री.एस.एन.खामितकर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी(अति) 202 255092 - 8329140377
16 No Image Found श्री.आर.डी.पडिले.   जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 308 258664 221081 8208730511
17 No Image Found श्री.एम.एम.कुलकर्णी सहा.गट.विकास.अधिकारी , म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो.कक्ष, जिल्हा परिषद,लातूर. - 251855 - 9421485230
18 No Image Found श्री.एन.एस.मापारे शिक्षण अधिकारी(निरंतर)अति.पदभार, जिल्हा परिषद,लातूर. - 253795 - 9766305919 -
तालुका निहाय गट-विकासआधिकारी यांची माहीती
अ.क्र. गट विकास अधिकारी यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.टि.के.भालके पंचायत समिती लातुर गट विकास अधिकारी 02382 242990 - 9011095733
2 श्री.एस.जी.पाटील पंचायत समिती औसा गट विकास अधिकारी 02383 222031 - 9404682862
3 श्री.एम.टी.सुळे पंचायत समिती उदगीर गट विकास अधिकारी 02385 256029 - 9762631091
4 श्री.ए.डी.आंदेलवाड पंचायत समिती अहमदपुर गट विकास अधिकारी 02381 262027 - 7588429049
5 श्री.ए.बी.ताकभाते पंचायत समिती निलंगा गट विकास अधिकारी 02384 242033 - 7588797265
6 श्री.व्ही.जी.लोखंडे पंचायत समिती चाकूर गट विकास अधिकारी 02381 258144 - 7588611300
7 श्री.एम.वाय.अभंगे पंचायत समिती रेणापुर गट विकास अधिकारी 02382 233396 - 9420872017
8 श्री.एन.एस.मेडेवर पंचायत समिती जळकोट गट विकास अधिकारी 02385 275776 - 8788112526
9 श्री.एम.टी.सुळे पंचायत समिती देवणी प्रभारी गट विकास अधिकारी 02385 269900 - 9762631091
10 श्री.बी.टी.चव्हाण पंचायत समिती शिरुर(अं) गट विकास अधिकारी 02384 250390 - 9423348756
तालुका निहाय साहाय्यक गट विकास अधिकारी यांची माहीती
अ.क्र. साहाय्यक गट विकास अधिकारी यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.एम.डी.मुक्तापूरे पंचायत समिती लातुर प्रभारी साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02382 242990 - 9421304528
2 श्री.एस.जी.पाटील पंचायत समिती औसा साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02383 222031 - 9404682862
3 रिक्त पंचायत समिती उदगीर साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02385 256029 - -
4 श्री.एम.व्ही.कुंभार पंचायत समिती अहमदपुर प्रभारी साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02381 262027 - 9421913040
5 श्री.ए,बी.चव्हाण पंचायत समिती निलंगा साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02384 242033 - 8788112526
6 श्री.एस.जी.पुट्टेवाड पंचायत समिती चाकूर प्रभारी साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02381 258144 - 9421734525
7 श्री.एस.डी.गोस्वामी पंचायत समिती रेणापुर साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02382 233396 - 8007621823
8 रिक्त पंचायत समिती देवणी साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02385 269900 - -
9 श्री.व्ही.के.मुंढे पंचायत विभाग साहाय्यक-गट विकास अधिकारी पंचायत विभाग     9421457319
10 रिक्त पंचायत समिती शिरुर(अं) साहाय्यक-गट विकास अधिकारी 02384 250390 - रिक्त रिक्त
जिल्हा उप-शिक्षणाधिकारी व तालुका निहाय गटशिक्षणाधिकारी यांची माहीती.
अ.क्र. गटशिक्षणाधिकारी यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.बी.ए.फुलारी शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर शिक्षणाधिकारी(प्रा.) 02382-245303 - 9834945238
2 श्री.दशवंत विशाल शिक्षण विभाग(मा.) लातूर उप-शिक्षणाधिकारी(मा.) - - 8149535367
3 श्री.मोरे.डी.ए शिक्षण विभाग(मा.) लातूर उप-शिक्षणाधिकारी(मा.) - - 9422469183
4 श्री. क्षीरसागर.एस.व्हि शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर आधिक्षक वर्ग-2 02382 240210 - 9405386451
5 श्री.ढाकणे.आर.बी शिक्षण विभाग(मा.) लातूर आधिक्षक वर्ग-2 - - 9423345261
6 श्री..गायकवाड.पी.एम शिक्षण विभाग(प्रा.) लातूर लेखाधिकारी.शा.पो.अ.शिक्षण विभाग 02382 240210 - 9822268595
7 श्री.डी.के.गित्ते पंचायत समिती लातुर गटशिक्षणाधिकारी 02382 240210 - 7058850951
8 श्रीम.ए.आर.भंडारी पंचायत समिती औसा गटशिक्षणाधिकारी 02383 -220378 - 9422886101
9 श्री.बी.ए.फुलारी पंचायत समिती उदगीर गटशिक्षणाधिकारी 02385 269935 - 9421953585
10 श्री.जी.एस.गावडे पंचायत समिती अहमदपुर गटशिक्षणाधिकारी 02381 262497 - 9822653943
11 श्रीम.संतोष स्वामी पंचायत समिती निलंगा गटशिक्षणाधिकारी 02384 240529 - 9552211005
12 श्री.एस.डी.आलमले पंचायत समिती चाकूर गटशिक्षणाधिकारी 02381 252152 - 9422658955
13 श्रीमती.ए.आर.भंडारी पंचायत समिती रेणापुर(अति) गटशिक्षणाधिकारी 02382 233172 - 9422886101
14 श्री.सी.एस.गावडे पंचायत समिती जळकोट गटशिक्षणाधिकारी 02385 275776 - 9822657943
15 श्री व्ही.एन.बोईनवाड पंचायत समिती देवणी गटशिक्षणाधिकारी 02385 269935 - 9422658751
16 श्री व्ही.एन.बोईनवाड पंचायत समिती शिरुर(अं) गटशिक्षणाधिकारी 02384 250842 - 9422658751
कार्यकारी आभियंता(बा)/उप कार्यकारी आभियंता(बा)/उप विभागीय आभियंता माहीती
अ.क्र. उप विभागीय आभियंता(बां)यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.ए.एन.गौरकर लातुर उप कार्यकारी आभियंता(बा) 02382-252506 - 9890194098
2 श्री.एस.एस.पाटील उदगीर उप विभागीय आभियंता 02382-254585 - 9850485332
3 श्री.जी.जी.जाधव औसा उप विभागीय आभियंता 02383-222863 - 9890160677
4 श्री.चांदणे.ए.जी निलंगा उप विभागीय आभियंता 02384 240222 - 9890603737
5 श्री.वासुदेवने.एम.एस उदगीर उप विभागीय आभियंता 02385-258072 - 9422072374
6 श्री.सावंत.एस.आर अहमदपुर उप विभागीय आभियंता 02381-263289 - 9860176651
7 श्री.निकम.एस.टी
(प्रभारी )
चाकूर उप विभागीय आभियंता 02381-258072 - 8329288923
लघु पाटबंधारे उप विभागीय आभियंता माहीती
अ.क्र. उप विभागीय आभियंता(ल.पा) यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.बी.आर.शेलार लातूर उप कार्यकारी आभियंता(लपा/पापु विभाग ) - - 9422657906 -
2 श्री व्ही.बी.चव्हाण लातूर उप विभागीय आभियंता - - 9960249149 -
3 श्री जी.एस.देवणीकर निलंगा उप विभागीय आभियंता 02384-242067 - 9422014569
4 श्री.ए.आर.कसबे उदगीर उप विभागीय आभियंता 02385-252422 - 9890932992
5 श्री.एस.आर.खोपडे जळ्कोट उप विभागीय आभियंता 02385- - 8484881144 -
6 श्री.एस.एस.आष्टागी अहमदपुर उप विभागीय आभियंता 02381-262121 - 9420332060
7 श्री.एच.आर.नागदे रेणापुर उप विभागीय आभियंता 02382-233293 - 9403062042
8 श्री.सी.व्ही.कस्तुरे औसा उप विभागीय आभियंता 02383-222189 - 9421370657
9 श्री.बी.आर.पामे देवणी उप विभागीय आभियंता - - 9422657020 -
10 श्री.के.जी.पवार लातूर उप अभियंता(यांत्रिकी) जि.प.उपविभाग ,लातूर - - 9822240235 -
11 श्री.एस.जी.अडबलवार लातूर उप अभियंता(देखभाल दुरुस्ती) जि.प.उपविभाग ,लातूर - - 9422469537 -
12 श्री.वाय.ए.दुबे लातूर सहा.भूवैज्ञानिक,लातूर - - 9423111303  
13 श्री.एस.ए.कुलकर्णी लातूर सहा.भूवैज्ञानिक,लातूर - - 9822343596  
14 श्रीम.एस.एस.गुर्वे लातूर सहा.भूवैज्ञानिक,लातूर - - 9096262535 -
वित्त विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव तालुका   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.आर.आर.जवळगेकर लातुर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 02382 245230 220433 9422471815
2 श्रीम.जंपावाड.एस.बी लातुर उप.मु.ले.वि.अ 02382 245230   9607800999 
3 श्री.सूर्यवंशी.एस.डी लातुर लेखाधिकारी 02382 245301 - 9003973231
4 श्री.मुंढे.बी.आर लातुर लेखाधिकारी 02382 245301 - 9421354325
5 श्री.सूर्यवंशी.टी.आर लातुर लेखाधिकारी(S.S.A) 02382 245301 - 9960305644
क्रूषी विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.एस.आर.चोले जिल्हा क्रूषी अधिकारी(सा.),जि.प.लातुर 02382 259233 - 8788955422
2 श्री.एम.एस.क्षिरसागर मोहीम अधिकारी,जि.प.लातुर 02382 259233 - 9404957114
3 श्री.बी.बी.तोष्णीवाल जिल्हा क्रूषी अधिकारी(विघयो),जि.प.लातुर 02382 259233 - 9423352581
आरोग्य विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 डॉ.बी.एस.बरुरे जिल्हा प्रजनन व बाल आरोग्य अधिकारी(प्र) ,जि.प.लातुर 02382 242806 - 9423458822 -
2 डॉ.धनगे चंद्रज्योती रामदास आतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,जि.प.लातुर 02382 242806 - 8928906638 -
3 रिक्त साहा.जिल्हा आरोग्य अधिकारी(प्र),जि.प.लातुर 02382 242806 -   -
4 श्री.थोरात.आर.बी प्रशासन अधि, जि.प.लातुर 02382 242806 - 9405428577 -
5 डॉ.कुलकर्णी श्रीकांत भगवानराव साथरोग अधिकारी व जि.सर्व्हेक्षण अधि,जि.प.लातुर 02382 242806 - 9422717818 -
6 श्री.व्ही.एच.सानप सांख्यिकी अधिकारी(प्र),जि.प.लातुर 02382 242806 - 8806887189 -
तालुका आरोग्य अधिकारी
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 डॉ.सारडा.ए.जे तालुका आरोग्य अधिकारी,लतुर 02382 250971 - 9326154242
2 डॉ.हिंडोळे.एस.एस तालुका आरोग्य अधिकारी,औसा 02383 222448 - 9422976909
3 डॉ.देशमुख.एन.के तालुका आरोग्य अधिकारी,रेणापुर 02382 233293 - 9423348057
4 डॉ.बयास.बी.डी तालुका आरोग्य अधिकारी,अहमदपुर 02381 262568 - 9822958920
5 डॉ.पवार.एस.व्ही तालुका आरोग्य अधिकारी,उदगीर 02385 259638 - 9422472656
6 डॉ.आर.एच.पवार तालुका आरोग्य अधिकारी,शिरुर(अं) 02384 250841 - 9423075987
7 डॉ.गुरमे.डी.डी तालुका आरोग्य अधिकारी,देवणी 02385 269588 - 8308412409
8 डॉ.शेख.आर.आर तालुका आरोग्य अधिकारी,चाकूर 02381 252744 - 9422717818
9 डॉ.एस.पी.कदम तालुका आरोग्य अधिकारी,निलंगा 02384 240766 - 9284770575
10 डॉ.पी.एस.कपसे तालुका आरोग्य अधिकारी,जळकोट 02385 275593 - 9422452107
11 आरोग्य विभाग .जि.प.लातूर अंतर्गत वैदयकीय अधिकारी यांची माहिती
पशूधन विकास अधिकारी,पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 डॉ.एस.बी.क्षीरसागर पशूधन विकास अधिकारी.(ता).,प.स.लातुर - - 9423465409 -
1 डॉ.एस.एस.बुकशेटवार पशूधन विकास अधिकारी.(वि).,प.स.लातुर - - 9860285684 -
2 डॉ.एच.जी.निंबाळकर पशूधन विकास अधिकारी. (वि).,प.स.औसा - - 9420847774 -
3 डॉ.व्ही.आर.गर्जे पशूधन विकास अधिकारी.(वि).,प.स.निलंगा -   9765974767 -
4 डॉ.एस.बी.केंद्रे पशूधन विकास अधिकारी.(वि).,प.स.उदगीर -   9423791699 -
5 डॉ.एस.एस.कोकणे पशूधन विकास अधिकारी,(वि).,प.स.अहमदपुर -   7588062552  
6 डॉ.एस.एस.बुकशेटवार पशूधन विकास अधिकारी.प.स.रेणापुर -   9860285684 -
7 डॉ.एस.एस.कोकणे पशूधन विकास अधिकारी,प.स.चाकुर -   7588062552 -
8 डॉ.व्ही.डी.सरवदे पशूधन विकास अधिकारी,प.स.देवणी -   9172054275 -
9 डॉ.एस.बी.केंद्रे  पशूधन विकास अधिकारी,प.स.जळकोट -   9423791699 -
10 डॉ.व्ही.आर.गर्जे पशूधन विकास अधिकारी,शिरुर(अं) -   9765974767 -
11 पशुसंवर्धन विभाग:- तालुका निहाय पशुधन विकास अधिकारी /सहा.पशुधन विकास अचधकारी / पशुधन पर्यवेक्षक यांची माहिती
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची माहीती,महिला व बाल विकास विभाग
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव   हुद्दा  दुरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
कर्यालय निवास
1 श्री.बंडगर.बी.एम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,लातुर 02382 250208 - 8625820504 -
2 श्री.बंडगर.बी.एम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,मुरुड(प्र.) - - 8625820504 -
3 श्री.आर.एल.बनसोडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,रेणापुर - - 8698999499 -
4 श्री.गोरे.के.एल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,औसा - - 8380089100 -
5 श्री.व्ही.एम.मोरे(प्र) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,किल्लारी - - 9766256083 -
6 श्री.सुवर्णकार अनिल(प्र) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,निलंगा-1 - - 8275462505 -
7 श्री.पाटील.बी.पी (अतिरिक्त) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,निलंगा-2 - - 9403244738 -
8 श्री.मुंढे.व्ही.के साहाय्यक गट विकास अधिकारी (अतिरिक्त पदभार) - - 9421457319 -
9 श्री.बनसोडे.आर.एल  बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,उदगीर - - 8698999499 -
10 श्रीम.बिराजदार.एन.पी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,देवणी(अति. पदभार) - - 9923346770 -
11 श्री.यमूलवाड.(अति) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,जळकोट - - 9527901184 -
12 श्री.रायबोले.ए.बी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,अहमदपुर - - 9657879898 -
13 श्री.गोकणवार.ए.जी(अति) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,चाकुर - - 9850713999 -
संकेतस्थळ निर्मिती व देखभाल -सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,लातुर © 2015