लातूर जिल्हा, परिषद अंतर्गत सन २०१७ मध्येि नव्याने निवडुण आलेल्या मा.अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती विषय समिती तसेच सन्मा. जिल्हा परिषद सदस्य, व पंचायत समिती सभापती यांची तालुका, मतदार गट निहाय व मोबईल क्रमांकासह
सदस्यांची यादी.
अ.क्र. फोटो सन्मा.सदस्यांचे नाव व पत्ता   पत्ता तालुका मतदार गट दुरध्वनी क्रमांक
  1 No Image Found श्री. लातूरे मिलींद मडोळप्पा
अध्यक्ष,जि.प.लातूर
मु.पो.कासार बलकुंदा, ता. निलंगा
निलंगा   कासार बालकुंदा   ९९२२५६९९३९ 
2 No Image Found श्री. तिरुके रामचंद्र पंढरीनाथ
उपाध्यक्ष, जि.प.लातूर
 (सभापती-अर्थ,शिक्षण व क्रीडा समिती)
मु.पो.सताळा बु. ता.देवणी ,
देवणी   वलांडी ९४२२६०००००
९९२३१०३५५५
3 No Image Found श्री. दोरवे संजय सिताराम सभापती, समाजकल्ण मु.नदीवाडी,पो.चिचोंडी, ता. निलंगा निलंगा हलगरा ९९२१९११९५३
4 No Image Found श्रीम. घुले संगीता बाबासाहेब (सभापती-महिला व बालकल्याण समिती ),
 मु.पो.दवणगाव, ता.रेणापूर
रेणापूर कामखेडा ९८२२३३३०९०१
९०४५८८४०००
5 No Image Found श्री जाधव बजरंग भुजंगराव (सभापती-कृषी,पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास समिती जि.प.लातूर ) मु.पो.नेलवाड, ता. निलंगा निलंगा कासार शिरसी ८६५२३१५१५१
6 No Image Found श्री.देशमुख प्रकाश राजेसाहेब सभापती-बांधकाम व आरोग्य समिती जि.प.लातूर) मु.नांदुरा बु., पो.ता.अहमदपूर,जि.लातूर अहमदपूर हाडोळती ९४२२६११५०२ 
०२३८१-२६२२४५
7 No Image Found श्री.जाधव माधव रंगनाथ सदस्य, जि.प.लातूर मु.पो.खंडाळी,.अहमदपूर,जि.लातूर अहमदपूर खंडाळी ९९७५११८१७६
8 No Image Found श्री.पाटील मंचकराव मोहनराव सदस्य, जि.प.लातूर
मु.पो.शिरुर आजबंद, ता.अहमदपूर
अहमदपूर शिरुर ताजबंद ९४२२४६८८८३
८८८८००१०८६
9 No Image Found श्रीम. भिकाणे मुद्रीका शिवाजीराव सदस्य, जि.प.लातूर मु.पो.ढाळेगाव,ता.अहमदपूर. अहमदपूर अंधोरी ९६८९६७३८७७
10 No Image Found श्री. केंद्रे अशोक निवृत्तीराव सदस्य, जि.प.लातूर
मु.रुध्दान, पो.सांगवी सु. ता.अहमदपूर.
अहमदपूर किनगाव ९४२१०९४९९९
11 No Image Found श्रीम. कांबळवाड मधुबाला हरिदास सदस्य, जि.प.लातूर मु.पो.परचंडा, ता.अहमदपूर. अहमदपूर सावरगाव रोकडा ९९२२९८९०८०
 ७७४४०२१७४४
12 No Image Found श्रीम. जाधव रुकमनीबाई बाबुराव मु.पो.बिराळ, ता.जळकोट, जि.लातूर जळकोट वांजरवाडा ९४२३३५१९६९
13 No Image Found श्री.तिडके संतोष नामदेवराव मु.पो.कुणकी, ता.जळकोट, जि.लातूर जळकोट माळहिप्परगा ९०१११११७७७
14 No Image Found श्रीम. परगे अनिता शिवाजी मु.पो.घोणशी, ता.जळकोट, जि.लातूर जळकोट घोणसी ९४२२०७२४८४
७०५७१६०३३० 
15 No Image Found श्रीम. पाटील शितल कल्याणराव मु.पो.हाळी, ता.उदगीर,
जि.लातूर
उदगीर वाढवणा बु ९४०३५३९७९०
९९२३१००९२४ 
16 No Image Found श्रीम. बिरादार विजया बस्वराज  मु.पो.तोंडार,ता. उदगीर,
 जि.लातूर
उदगीर तोंडार ९०११८७१३६४
17 No Image Found श्री.बिराजदार बस्वराज बाबाराव मु.पो.कौळखेड,ता. उदगीर, जि.लातूर. उदगीर नळगीर ९८२२०२५१६१
18 No Image Found श्रीम. राठोड ज्योती बापूराव   मु.पो.कौळखेउ,ता. उदगीर,
जि.लातूर
उदगीर निडेबन ९९२१७५६१११ 
19  No Image Found श्री.केंद्रे राहुल गोविंदराव   मु.पो.कुमठा खु.ता.उदगीर, जि.लातूर उदगीर लोहारा ९७६५५५५५५५ 
20  No Image Found श्रीम.रोडगे उषा शंकर  मु.पो.देवर्जन, ता.उदगीर,
जि.लातूर
उदगीर देवर्जन ९४२०२१३३५२ 
९७६५५४७८०३ 
21  No Image Found श्रीम.पाटील अशा ज्ञानेश्वीर   मु.पो.दावणगाव, ता.उदगीर, जि.लातूर उदगीर तोगरी ९८६०६१३०९३ 
22  No Image Found श्री.शिवशिवे पृथ्वीराज देवराव   मु.पो.निडेबन, ता.देवणी,
जि.लातूर
देवणी बोरोळ ९८२३१५४३६० 
23  No Image Found श्री.पाटील प्रशांत व्यंबक   मु.पो.जवळगा, ता. देवणी,
 जि.लातूर
देवणी जवळगा ९६६५४९५३३३ 
९४२१४५१०५१ 
24  No Image Found श्री.कांबळे राजीव त्र्यंबकराव   मु.पो.लक्कडजवळगा, ता.शिरुर अ., जि.लातूर शिरुर अ. येरोळ ८८०६१९०१११ 
25  No Image Found श्री.चिलकुरे गोविंद त्र्यंबकराव   मु.पो.कानेगाव,ता.शिरुर अ, जि.लातूर शिरुर अ. साकोळ ९४२१२७६३६८  
९६०४५७५८७१ 
26  No Image Found श्री.वाघमारे रोहिदास अंबादास   मु.पो.जानवळ, ता.चाकूर,
 जि.लातूर
चाकूर जानवळ ९९२१३२६४३२ 
27  No Image Found श्रीम. कांबळे अरुणा नारायण   मु.पो.अजनसोंडा बु. ता.चाकूर, जि.लातूर चाकूर चापोली ९८२३१८३२१६ 
९७६५६७७४८८ 
28  No Image Found श्रीम. पाटील विमल प्रशांत   मु.पो.शेळगाव, ता. चाकूर,
 जि.लातूर
चाकूर रोहिणा ९४०४६८२०१०  
९४२०२१२७७२
29  No Image Found श्री.शृंगारे सुधाकर तुकाराम   मु.पो.घरणी, ता. चाकूर,
जि.लातूर
चाकूर वडवळ ९८८७२७४६०३ 
30 No Image Found श्री अर्जुने धनश्री राजेश   मु.पो.सुगाव, ता. चाकूर,
जि.लातूर
चाकूर नळेगाव ९८६०३९४४८५ 
९९७०६१६१९५ 
31  No Image Found श्री.लहाने सुरेश ज्ञानेश्वर   मु.माकेगाव, पो.कोष्टवगाव,ता.रेणापूर,
जि.लातूर
रेणापूर पानगाव ९९२२३५२५५५ 
32 No Image Found श्री गोडभरले सुरेंद्र शिवाजी   मु.रामवाडी ख.,पो.खरोळा,
जि.लातूर
रेणापूर खरोळा ८८८८२८५५२० 
33 No Image Found श्री.चेपट
 उद्धव माधवराव  
मु.पो.पोहरेगाव, ता.रेणापूर,
जि.लातूर
रेणापूर पोहरेगाव ९६६५८२४२०६ 
34 No Image Found श्रीम. ढमाले शोभा पंडीत   मु.पो.महापूर ता.जि.लातूर,
लातूर महापूर ९८५०१२२३२३ 
35 No Image Found श्रीम. शिंगडे अरुणा विशाल   मु.ममदापूर, पो.भातांगळी, ता.जि.लातूर,
लातूर भातांगळी ९०७५५५६६६६  
36 No Image Found श्रीम. जाधव साधना सुभाष   मु.पो.महाराणाप्रताप नगर, ता.जि.लातूर
लातूर बाभळगाव ९५५२४२४७९२  
37 No Image Found श्रीम. थोरमोटे सोनाली रमेश   मु.पो.वासनगाव, ता. जि.लातूर
लातूर पाखरसांगवी ९८९०३२२७०१ 
38 No Image Found श्री.वाघमारे परमेश्वर मारुती  मु.पो.हरंगुळ बु., ता.जि.लातूर
लातूर हरंगुळ बु. ९७६३३८८६२४ 
39 No Image Found श्रीम. ढगे शिना भास्कर  मु.पो.जवळा बु,
 ता.जि.लातूर
लातूर काटगाव. ९९६०४८२९७५  
40 No Image Found श्रीम. वाघमारे मनिषा श्यामसुंदर  मु.पो.तांदुळजा,
 ता.जि.लातूर
लातूर गाधवड. ९९२३८९६२३४ 
41 No Image Found श्री.नाडे दिलीप नामदेवराव  मु.पो.मुरुडेश्वार मंदिर जवळ,मुरुड,
 ता.जि.लातूर
लातूर मुरुड . ९४२२०७१८३५  
42 No Image Found श्रीम. शिंदे प्रिती सुरज  मु.पो.निवळी,
 ता.जि.लातूर
लातूर निवळी . ९९७५७२१९०७ 
43 No Image Found श्री.देशमुख धिरज विलासराव  मु.पो.बाभळगाव,
 ता.जि.लातूर
लातूर एकुरगा . ९९२१७५०९९९ 
44 No Image Found श्रीम.कांबळे कल्पना भागवत  मु.गोंद्री,पो.हासेगाव,ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा हासेगाव . ९८२२५६१६४८ 
45 No Image Found श्रीम.कोलपाक दैवशाला प्रभाकर  मु.पो.बुधोडा, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा अलमला . ९६५७८२८२१७ 
46 No Image Found श्रीम.शिंदे संगीता एकनाथ  मु.किनीनवरे,पो.शेडोळ ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा खरोसा . ९७६३७४६२२७ 
८६००६८१०४ 
47 No Image Found श्री.पाटील महेश वसंतराव  मु.पो.तपसे चिंचोली, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा लामजना . ८८०६८२५००० 
48 No Image Found श्रीम. माने संगीता राजेंद्र   मु.पो.आशिव, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा आशिव. ९८९०८०५१२७ 
49 No Image Found श्री.देशमुख धनंजय चंद्रसेन   मु.पो.रामेगाव,ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा भादा. ९४२२४७०२३३ 
९९२३१५०७११ 
50 No Image Found श्री.लोखंडे नारायण लक्ष्माण   मु.पो.उजनी, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा उजनी . ९४२३०७८९५४ 
51 No Image Found श्रीम.चव्हाण शालीनी रामदास   मु.पो.देवताळा,ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा मातोळा . ९४२२३०८४३१ 
७०२०४३७४४३ 
52 No Image Found श्री.पवार सुभाष पांडुरंग  मु.पो.तळणी, ता.औसा,
 जि.लातूर
औसा किल्लारी . ७७१९०१०००० 
९६५७४४२९३९ 
53 No Image Found श्रीम. धुमाळ कोमलबाई निळकंठराव   मु.पो.सुगाव, ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा निटूर . ९६५७६८३४६४ 
९६५७९२९८७९ 
54 No Image Found श्रीम.सोळुंके भारतबाई
दगडू  
मु.सावनगीरा,पो.तळीखेड,ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा अंबुलगा बु. . ९५४५३४४४०७ 
55 No Image Found श्रीम.हालसे कुसूम मुकुंदराव   मु.पो.औराद श.ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा औराद श. . ८००७७८२२३८ 
56 No Image Found श्री.बिराजदार धोंडीराम नामदेव   मु.वडगाव,पो.शिवणी को.ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा शेडोळ. ९६२३६८५४०६ 
57 No Image Found श्री.वाघमारे संतोष संभाजी   मु.पो.पानचिंचोली/निटूर,ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा मदनसूरी. ९८२२०८७७६३ 
58 No Image Found श्रीम.बरमदे अरुणा ज्ञानेश्वर   मु.पो.हासोरी बु. ता.निलंगा,
 जि.लातूर
निलंगा सरवडी. ९९७०५८१२२२ 
७३८७७६७६५७ 
तालुका निहाय सन्मानीय सभापती यांची माहीती
अ.क्र. फोटो तालुका   पद  दुरध्वनी क्रमांक
1 No Image Found श्रीम.फुटाणे शितल तानाजी सभापती पंचायत समिती लातुर 7709918700-
9422753616 
2 No Image Found श्री.कदम संजय काशिनाथ सभापती पंचायत समिती औसा 9422612616 -
3 No Image Found श्रीम.गंभीरे सत्यकला उद्धव सभापती पंचायत समिती उदगीर 9527114349-
4 No Image Found श्रीम.केंद्रे अयोध्या अशोकराव सभापती पंचायत समिती अहमदपुर 9049868990-
5 No Image Found श्री.माने अजित तुकाराम सभापती पंचायत समिती निलंगा 8600364444-
6 No Image Found श्रीम.डावरे सुनीता सुनील सभापती पंचायत समिती चाकूर 9921791830-
7 No Image Found श्री.भिसे अनिल भाऊसाहेब सभापती पंचायत समिती रेणापुर 9423076063-
8 No Image Found श्री.केंद्रे व्यंकट दिगांबर सभापती पंचायत समिती जळकोट 8308447828-
9 No Image Found श्री.कांबळे सत्यवान एकनाथ सभापती पंचायत समिती देवणी ९७६५४६४३०४
७०२८०००५५०
10 No Image Found श्रीम.भिक्का वर्षा सतीश सभापती पंचायत समिती शिरुर(अं) ७३८७१०१९६४
तालुका निहाय सन्मानीय उप-सभापती यांची माहीती
अ.क्र. तालुका  नाव  पत्ता  दुरध्वनी क्रमांक
1 लातूर श्री.शिंदे दत्तात्रय वैजनाथ मु.ढोकी,पो.चिंचोली ब.ता.लातूर ९५२७१२५९९९
2 औसा श्रीम.नागराळे रेखाबाई शिवकुमार मु.पो.शिवली,ता.औसा ९४२१३५५१३६
3 निलंगा श्री.वाकडे ज्ञानेश्वर सिद्धेश्वर मु.पो.कोकलगाव,ता.निलंगा ९९२१८९७५५१
4 उदगीर श्री.बेंबडे रामदास विनायकराव मु.इस्लामपूर,पो.कल्लूर,ता.उदगीर ९७६५८१५५७८
5 अहमदपूर श्रीम.खंदाडे मंगलाबाई नागनाथ मु.पो.सताळा,ता.अहमदपूर ९९३०२०३७७७
6 चाकूर श्री.डिघोळे वसंत रामकिशन मु.रामवाडी,पो.रोहिना,ता.चाकूर ९४२२४७१५३१
7 रेणापूर श्री.चव्हाण अनंत शरदराव मु.पो.पानगाव ,ता.रेणापूर ९४२३७३६३८४
8 शिरूर.अनंतपाळ श्री.चलमले नरसिंग बाबुराव मु.पो.आनंदवाडी,ता.शिरूर.अनंतपाळ ९८२३९४६४७६
9 देवणी श्री.पाटील.शंकर.रामचंद्र मु.पो.तळेगाव.ता.देवणी ९४२३२६५६८०
10 जळकोट श्रीम.केंद्रे स्वाती संजीव मु.पो.गुत्ती,ता.जळकोट ८६९८६९१९७४
         
संकेतस्थळ निर्मिती व देखभाल -सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,लातुर © 2015