बांधकाम विभाग विषयक शासन निर्णय

क्रमांक शीर्षक सांकेतांक क्रमांक जी.आर. दिनांक डाउनलोड
1 ग्राम विकास विभागासाठी कंत्राटदारास स्वतंत्र पंजीकरण करणेबाबत . 20070420114514001 20 एप्रिल,2007
2 ग्राम विकास विभागासाठी सहकारी यांचे नोदणीकरण ,सवलती व काम वाटप समिती रचना व कार्यध्दतीबाबत . 20070508124359001 8 मे,2007
3 ई-निविदा कार्य प्रणाली अवलंबविण्याबाबत जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरिल बाधंकामे व साहित्य पुरठ्याची कामे e-Tendering प्रक्रियेतुन करण्याबाबत . 201120120044735135001 21 जानेवारी,2012
4 ग्राम विकास विभागाआंतर्गत क कंत्राटदारांच्या नोंदणी शुल्कात वाढ करणेबाबत . 01503121722002020 10 मार्च,2015