समाज कल्याण विभाग विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 समाज कल्याण विभाग:-जाहीर नोटीस :-त्वरित निदान व हस्तक्षेप या विषयावर शिबिरासाठी दार पत्रक मागविणेबाबत. .   14 सप्टेंबर ,2017
2 प्रेस नोट :- दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणार्थ राबविण्यात येणा-या सन २०१७-१८ या वर्षातील यॊजनांची माहिती. .   २८ जून ,2017
3 सन २०१६-१७ या वर्षाची अपंग शिष्यवृत्ती यादी.   23 जून ,2017
4 प्रेस नोट:-अपंगांना ओळख पत्र देणे ही सेवा महाऑनलाईनद्वारे अपंग अर्जदाराचे अर्ज ऑनलाईन भरणे बाबत.   24 एप्रिल ,2017
5 समाज कल्याण विभाग जि.प.लातूर दरपत्रक:-मिरची कांडप यंत्राचे दरपत्रक मिळने बाबत   07 मार्च ,2017
6 सर्व शिक्षा अभियान,जिल्हा परिषद लातूर,समावेशित शिक्षण उपक्रम अपंग व्यक्तीचे सर्वेक्षण अहवाल..   08 नोव्हेंबर,2016