शिक्षण विभाग(प्रा) विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
. शिक्षण विभाग प्राथमिक :-दिनांक:-२५-०५-२०१८:-प्रशासकीय / विनंती / आपसी बदली आदेश . . 28 मे,2018
. शिक्षण विभाग प्राथमिक:-दिनांक:०९-०५-२०१८:-एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने लातूर जिल्हा परिषदेतुन इतर जिल्हा परिषदेत आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांची यादी.. . 09 मे,2018
. सहशिक्षक व प्राथमिक पदवीधर वेतनश्रेणी संवर्गाची एकत्रित दिनांक ०१-०१-२०१५ ची अंतिम जेष्ठ सूची प्रसिद्ध करणे बाबत . . १६ डिसेंबर,2017
. शिक्षण विभाग प्राथमिक:-दिनांक:-१६-१२-२०१७:- सहशिक्षक व प्राथमिक पदवीधर वेतनश्रेणी संवर्गाची एकत्रित दिनांक ०१-०१-२०१५ ची अंतिम जेष्ठ सूची. . १६ डिसेंबर,2017
. स्थायित्व प्रमाणपत्र यादी . १६ डिसेंबर,2017
1 शिक्षण विभाग प्राथमिक:-सह शिक्षक संवर्गाचा रिक्त पदाचा अहवाल दिनांक ३१ मे २०१७ आखेर दिनांक २८ जून २०१७ रोजीचा. . ३० जून,2017
2 लातूर जिल्हा परिषदेमधून इतर जिल्हा परिषदेस आंतरजिल्हा बदलीने जाणा-या शिक्षकांची यादी. . 13 जून,2017
3 मुख्याध्यापक जिल्हास्तरीय बदलीसाठी अंतिम जेष्ठता यादी. . 12 जून,2017
4 सहशिक्षक जिल्हास्तरीय बदलीसाठी अंतिम जेष्ठता यादी. . 12 जून,2017
5 प्राथमिक पदवीधर जिल्हास्तरीय बदलीसाठी अंतिम जेष्ठता यादी . 12 जून,2017
6 दिनांक ०९-०४-२०१७ रोजी मुख्याध्यापक पदावर समुपदेशनाद्वारे पदस्थापना दिलेल्या उमेदवारांची यादी. . . 13 एप्रिल,2017
7 दिनांक ०९-०४-२०१७ रोजी मुख्याध्यापक पदावर समुपदेशनाद्वारे पदस्थापना दिलेल्या उमेदवारांची यादी. . . 13 एप्रिल,2017
8 मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी सेवा जेष्टतेनुसार पात्र असलेल्या शिक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी संवर्गनिहाय सन 2017. . 13 एप्रिल,2017
9 आपसी आंतरजिल्हा बदलीबाबत सहशिक्षकांची यादी सन २०१६-१७ शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद लातूर. . 31 मार्च,2017
10 मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारांनी दिनांक ०७-०४-२०१७ रोजी समुपदेशनासाठी उपस्थित राहणेबाबत,स्थळ स्थायी समिती सभागृह जि.प.लातूर. . 23 मार्च,2017
11 आपसी आंतरजिल्हा बादलीने या जिल्हा परिषदेकडे जाणा-या / येणा-या सह-शिक्षकांची यादी,शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद लातूर. प्राप्त प्रस्तावाची यादी (स.शि)२८-०२-२०१७ अखेर. . 22 मार्च,2017
12 सन २०१६-१७ च्या संचमान्यते प्रमाणे मुख्याध्यापक संवर्गाचा रिक्त पदाचा अहवाल दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ . 17 मार्च,2017
13 मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी सेवा जेष्टतेनुसार पात्र असलेल्या शिक्षक संवर्गाची प्रवर्ग निहाय अंतिम जेष्ठता यादी सन-२०१७ अ.क्र.१ ते १३० सेवाजेष्ठतेनुसार पात्र शिक्षक संवर्गातील कर्मचारी यादी. . 14 मार्च,2017
14 लातूर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने येणार-या अनु-जाती संवर्गातील शिक्षकांची यादी. 11 नोव्हेंबर,2016
15 एकतर्फी आंतरजिल्हा बदली सहशिक्षक निवड आदेश निर्गमित करण्यात आलेली यादी 28 ऑक्टोबर,2016
16 त्रुटी पूर्तता करणे बाबतची यादी व आदेश निर्गमित एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने प्राप्त प्रस्तावाची यादी (प्रवर्ग अनु.जमाती) सन 2016-17 . 15 ऑक्टोबर,2016  
17 सहशिक्षकांची आंतजजिल्हा बदली बाबतच्या माहितीचा नमुना. 12 जुलै,2016  
18 सलातूर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने येणार्‍या कर्मचा-यांची माहे जून अखेर २०१६ अखेर सर्वसाधारण प्रतिक्षा यादी. 02 जुलै,2016