जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विषयक शासन निर्णय

क्रमांक शीर्षक सांकेतांक क्रमांक जी.आर. दिनांक डाउनलोड
1 ग्रामपंचायतींचे रुपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यानंतर शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 201709011541065324 01 सप्टेंबर,2017
2 रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत घरकुलाकरीता द्यावयाच्या अनुदानाबाबत.. 201701071703195622 07 जानेवारी,2017
3 रमाई आवास घरकुल योजनेत ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलांच्या संदर्भात सुधारणा करणेबाबत . 2201609281110058622 30 सप्टेंबर,2016
4 पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना सुरू करण्याबाबत. 201512231133083820 30 डिसेंबर,2015
5 इंदिरा आवास योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंखयांक लाभार्थी निवडीसाठी सामाजिक आर्थिक व जातीनिहाय जनगणना-2011 च्या माहितीचा उपयोग करण्याबाबत. . 201602231306008720 29 डिसेंबर,2015
6 राष्ट्रिय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंमलबजावणी-मार्गदर्शक सुचना (Semi-Intesive) व (Non-Intensive) . 201310011358414420 11 आव्टोबर,2013