जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा:-दिनांक:-०५-०१-२०१७:-जाहिरात:-गट समन्वयक पदासाठी कंत्राटी पद भरती .  05
जानेवारी ,2018
. दिनांक:-२७-१०-२०१७:-ई-निविदा:-जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा:-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रोग्रामर व डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत भरणे बाबत ई-निविदा.   27
ऑक्टोबर ,2017
1 रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत मंजुरीची यादी, अहमदपूर,औसा,उदगीर,चाकूर,देवणी,शिरूर-अनंतपाळ  03
जानेवारी,2016
2 २०१६-१७ रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत मंजुरीची यादी सर्व तालुके .  27 डिसेंबर,2016
3 पारधी घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल मंजुरीची यादी सन:१६-१७ ता.लातूर. 16 डिसेंबर,2016
4 शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल मंजुरीची यादी सन:१६-१७ . 16 डिसेंबर,2016
5 २०१६-१७ रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत मंजुरीची यादी सर्व तालुके . 16 डिसेंबर,2016
6 प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सन २०१६-१७ अंतर्गत सांसद आदर्श गाव,Strong SHGS नेटवर्क असलेली,Open Defication फ्री(ODF) Declare केलेल्या गावातील सन १६-१७ मधील घरकुल मंजुरीची यादी (सर्व तालुके). . 16 डिसेंबर,2016
7 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रधान मंत्री आवास योजना पात्र कुटुंबाची / लाभार्त्याची तालुक्यातील ग्रामपंचायत निहाय यादी . 20 आव्टोबर,2016
8 दि.20/10/2016 रोजी झालेल्या प्रधान मंत्री आवास योजना -ग्रामीण अंतर्गत जिल्हा स्तरीय समिती बैठकीचे इतिवृत्त . 20 आव्टोबर,2016
9 शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत दिनांक 20/10/2016 रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय निवड समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त व तालुका निहाय मंजूर लाभार्थी यादी. 20 आव्टोबर,2016
10 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा लेखा परीक्षणासाठी सनदी लेखापालांच्या नियुक्तीच्या अर्जाचे नमुने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कार्यालयास उपलब्ध करणे बाबत. . 20 आव्टोबर,2016
11 सामाजिक,आर्थिक व जात सर्वेक्षण-2011 मधील आकडेवारीचा वापर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या लाभार्थि निवडीकरिता ग्रामसभे पुर्वी व ग्रामसभे मधे करावयाच्या कार्यवाही बाबत . 06 आव्टोबर,2016
12 SECC-2011 मधील माहितीच्या आधारे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण ची प्राधान्यक्रम यादी तयार करणे बाबत . 01 ऑगस्ट, 2016
13 मा.पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्देशानुसार राज्य जिल्हा व तालुका पातळीवर संसाधन व्यक्तीची निवड करून प्राशिक्षीत करणे बाबत. . 29 जुलै, 2016
14 SECC -2011 मधील माहितीच्या आधारे परधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण ची प्राधान्यक्रम यादी तयार करणे व संकलनसाठीची प्रपत्रे. 03 ऑगस्ट, 2016
15 Product Codes For SHG Bank Linkage Public Sector Banks. 4 जानेवारी, 2016
16 Master Circular-National Rural Livelihoods Mission (NRLM). 30 July,2015
17 Credit information reporting in respect of Self Help Group (SHG) members. 14 January, 2016
18 MAHARASHTRA STATE RURAL LIVELIHOODS MISSION FAQs State Level Training of Trainers (ToT). 14 January, 2016
19 आर्थिक समावेशन आणि राष्ट्रिय ग्रामिण जीवनोन्नती आभियान . 14 January, 2016
20 पंतप्रधान कार्यालय अजेंडा आणि मास्टर ट्रेंनर क्षमता बांधणी प्रक्रिया पद्दती बाबत सर्वसमावेशक सुचना २०१६ - २०१७ . January, 2016
21 MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA . May, 2012
22 Resource Pool Development in Maharashtra under Umed . 7 July,2016