कृषि निवीष्ठा व गुण नियंत्रण
योजनेचे स्वरुप :
  • कृषि विकास अधिकारी हे जिल्हयातील रासायनिक खते ,बियाणे, किटकनाशके विक्रेत्यांना परवाना देण्यासाठी बियाणे, कायदा, किटकनाशक कायदा, रासायनिक खते नियंत्रण आदेश अंतर्गत परवाना अधिकारी आहेत.
  • परवाना धारक संख्या लाभार्थी निवडीबाबतचे निकष :
  • 1)रासायनिक खते – १३०५ .
  • 2)बियाणे - १३०२ .
  • 3)किटक नाशके - १०७४ .
  • 4)भाजीपाल रोपवाटीका - ०८ .
  • परावाना धारका साठी शैक्षणीक पात्रता :-
  • रासायनिक खते – बी.एससी.कृषि अथवा बी.एससी. रसायनशास्त्र पदवी अथवा कृषि पदवीका .
  • बियाणे / भाजीपाल रोपवाटीका - कोणत्याही व्यक्तीस परवाना घेता येतो .
  • किटक नाशके - बी.एससी.कृषि अथवा बी.एससी. रसायनशास्त्र अथवा बायोटेक्नालॉजी अथवा लाईफ सायन्स अथवा वनस्पती शास्त्र अथवा प्राणी शास्त्र अथवा जैवरसायन शास्त्र पदवी अथवा कृषि पदवीका .

मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत शेततळे घेतलेल्या लाभार्थ्यांस प्लॅस्टीक अस्तरी करणास 100 टक्के अनुदान रू 1.00 लक्ष मर्यादेपर्यंत देणे प्रस्तावित केले आहे. उत्तपन्न मर्यादा : - सदरील योजनेत लाभार्थी उत्तपन्न मर्यादा रू 1.50 लक्ष आहे. .