क्रषी विभाग यंत्रणा विषयक शासन निर्णय

क्रमांक शीर्षक सांकेतांक क्रमांक जी.आर. दिनांक डाउनलोड
1 शेतक-यांना खरीप हांगामासाठी कर्ज मंजूर करण्याबाबत. 201701231110160101 14 जून, 2017
2 कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध केंद्र व राज्य योजनांतर्गत अनुदानावर वाटप करावयाच्या कृषी औजारासंदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना राबविण्या बाबत. . 201701231110160101 21 जानेवारी, 2017
3 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबववण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. . 201701051736281401 05 जानेवारी, 2017
4 आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील/आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील दारिद्रय रेषेखालील आदिवासी शेतकऱयाना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना सन 2016-17 मध्ये राबदवण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता देण्याबाबत . 201607181747249101 1६ जुलै, 2016
5 अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱयांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना सन २०१६-१७ मध्ये राबवण्यासाठी प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 201608011304494001 ३० जुलै, 201६