जिल्हा परिषद विभाग निहाय कामांचे प्रशासकीय मान्यता / आदेश

क्रमांक विभागाचे नाव प्रशासकीय मान्यता/आदेशाची प्रत योजनेचे नाव तालुका निहाय यादी
1 क्रषी विभाग. आदेशाची प्रत 2016-17 मधील अनुसूचित जाती उपायोजना निवड यादी. 1.लातूर 2.औसा  3.रेणापूर 4.चाकूर 5.अहमदपूर.
6.उदगीर 8.निलंगा 9.जळकोट 9.देवनी 10.शिरुर.अं
11) 15-16 बाब बदल प्रस्ताव प्राप्त यादी सर्व तालुके .
2016-17 मधील आदिवासी उपायोजना निवड यादी. 2016-17 मधील आदिवासी उपायोजना निवड यादी सर्व पंचायत समिती
2 पशुसंवर्धन विभाग आदेशाची प्रत लाळखुरकुत रोगमुक्त प्रभाग निर्माण करणे.  -
आदेशाची प्रत स्वानदंश /सर्पदंश लास पुरवठा.  -
आदेशाची प्रत जिल्हा परिषदेकडील पशुवेद्यकीय दवाखाने/प्रथमोपचार केंद्र बांधणे.  -
आदेशाची प्रत जिल्हा वार्षिक योजना सन 16-17 योजना मधून 2403 पशुसंवर्धन दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी सुधारणा कार्यक्रम..  -
आदेशाची प्रत जिल्हा वार्षिक योजना सन 16-17 अनु.जाती उपायोजना अंतर्गत 75 टक्के अनुदानावर शेळ्यांचे गट वाटप.  -
3 आरोग्य विभाग आदेशाची प्रत ग्रामिण भागातील कर्करोग,किडणी, ह्र्दयरोग,ब्रेनट्युमर पिडीत रुग्ण लाभार्थि यांना प्रत्येकी रुपये 10,000/- (दहा हाजार रुपये फक्त)प्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे.  -
  1. प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).प्रा.आ.केंद्र व उपकेंद्राचे देखभाल दुरुस्ती योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108512.
  2. प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बांधकाम व विस्तारीकरण योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108521.
  3. प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करणे योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108503..
  4. सुधारित प्रशासकीय मान्यता आदेश:-उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करणे सांकेतांक क्रमांक:22108503.
आदेशाची प्रत सन-2015-16 या वित्तीय वर्षांमध्ये 31 सहायक अनुदाने जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत उपकेंद्राकरिता औषधी,साधन सामुग्री व यंत्र खरेदी साठी प्रशासकीय मान्यता..  
4 बांधकाम विभाग आदेशाची प्रत जिल्हा वार्षिक योजना ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण सन १६-१७  -
5 क्रषी विभाग - -  -
6 पशुसंवर्धन विभाग - -  -
7 बांधकाम विभाग - -  -
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग - -  -
10 लघु पाटबंधारे विभाग - -  -
11 शिक्षण विभाग(प्रा) - -  -
12 शिक्षण विभाग (माध्यमिक) - -  -
13 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - -  -
14 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - -  -
         
s