जिल्हा परिषद विभाग निहाय कामांचे प्रशासकीय मान्यता / आदेश

क्रमांक विभागाचे नाव प्रशासकीय मान्यता/आदेशाची प्रत योजनेचे नाव तालुका निहाय यादी
1 क्रषी विभाग. आदेशाची प्रत 2016-17 मधील अनुसूचित जाती उपायोजना निवड यादी. १७-१८ सुधारित प्रशासकीय मान्यता आदेश:-अपारंपरिक ऊर्जा विकास
1.लातूर 2.औसा  3.रेणापूर 4.चाकूर 5.अहमदपूर.
6.उदगीर 8.निलंगा 9.जळकोट 9.देवनी 10.शिरुर.अं
11) 15-16 बाब बदल प्रस्ताव प्राप्त यादी सर्व तालुके .
2016-17 मधील आदिवासी उपायोजना निवड यादी. 2016-17 मधील आदिवासी उपायोजना निवड यादी सर्व पंचायत समिती
2 पशुसंवर्धन विभाग आदेशाची प्रत लाळखुरकुत रोगमुक्त प्रभाग निर्माण करणे.  -
आदेशाची प्रत स्वानदंश /सर्पदंश लास पुरवठा.  -
आदेशाची प्रत जिल्हा परिषदेकडील पशुवेद्यकीय दवाखाने/प्रथमोपचार केंद्र बांधणे.  -
आदेशाची प्रत जिल्हा वार्षिक योजना सन 16-17 योजना मधून 2403 पशुसंवर्धन दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी सुधारणा कार्यक्रम..  -
आदेशाची प्रत जिल्हा वार्षिक योजना सन 16-17 अनु.जाती उपायोजना अंतर्गत 75 टक्के अनुदानावर शेळ्यांचे गट वाटप.  -
3 आरोग्य विभाग आदेशाची प्रत ग्रामिण भागातील कर्करोग,किडणी, ह्र्दयरोग,ब्रेनट्युमर पिडीत रुग्ण लाभार्थि यांना प्रत्येकी रुपये 10,000/- (दहा हाजार रुपये फक्त)प्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे.  -
 1. प्रशासकीय मान्यता आदेश:-जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करणे
 2. प्रशासकीय मान्यता आदेश:-२०१७-१८:-प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाडवळ. ना.ता चाकूर व प्राथमिक आरोग्य केंद्र गुडसूर ता.उदगीर येथील नवीन कामास प्रशासकीय मान्यता आदेश देणे बाबत
 3. प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).प्रा.आ.केंद्र व उपकेंद्राचे देखभाल दुरुस्ती योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108512.
 4. प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बांधकाम व विस्तारीकरण योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108521.
 5. प्रशासकीय मान्यता आदेश:-(अ).उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करणे योजनेअंतर्गत सांकेतांक क्रमांक-22108503..
 6. सुधारित प्रशासकीय मान्यता आदेश:-उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करणे सांकेतांक क्रमांक:22108503.
आदेशाची प्रत सन-2015-16 या वित्तीय वर्षांमध्ये 31 सहायक अनुदाने जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत उपकेंद्राकरिता औषधी,साधन सामुग्री व यंत्र खरेदी साठी प्रशासकीय मान्यता..  
4 बांधकाम विभाग आदेशाची प्रत जिल्हा वार्षिक योजना ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण सन १६-१७  -
5 क्रषी विभाग - -  -
6 पशुसंवर्धन विभाग - -  -
7 बांधकाम विभाग - -  -
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग - -
 1. दिनांक:१०-०१-२०१९:-प्रशासकीय मान्यता आदेश:-अंगणवाडी इमारत बांधकाम बांधकाम लेखाशिर्ष २२३६१३४६
 2. दिनांक:२६-१२-२०१८:-प्रशासकीय मान्यता आदेश:-अंगणवाडी इमारत बांधकाम बांधकाम लेखाशिर्ष २२३६१३४६
 3. दिनांक:२७-०९-२०१८:-प्रशासकीय मान्यता आदेश:-अंगणवाडी इमारत बांधकाम बांधकाम लेखाशिर्ष २२६६१३४६
 4. दिनांक:२७-०९-२०१८:-प्रशासकीय मान्यता आदेश:-अंगणवाडी इमारत बांधकाम बांधकाम लेखाशिर्ष २२६६१३४६
10 लघु पाटबंधारे विभाग - -  -
11 शिक्षण विभाग(प्रा./ मा) - -  -
12 पंचायत विभाग - -
 1. दिनांक:२९-११-२०१८:-ग्रामपंचायतींना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान मंजुरी आदेश:- ग्रामपंचायतींना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदानातून ग्रामपंचायत अंतर्गत स्मशानभूमी शेड / संरक्षण भिंत बांधकाम करण्यासाठी सन २०१८-१९ या अर्थी वर्षात अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.६.२५ लक्ष करण्यात आली आहे.
13 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - -  -
14 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - -  -
         
s